De ontwikkeling
van uw kind

2.1  Algemeen  

Leren doen we ons leven lang, alleen en samen met anderen. We leren vanuit spel, vanuit ontdekken en van de omgeving om ons heen. Op die manier ontwikkelen we uiteindelijk onze eigen manieren om te leven.

We willen op Sunte Werfert zorg dragen voor de brede, totale ontwikkeling van al onze kinderen. We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich zowel op cognitief, sociaal emotioneel, cultureel, als op lichamelijk gebied optimaal kunnen ontplooien en goed voorbereid zijn op hun toekomst.

Er is daarbij, mede ook door de kleinschaligheid, veel ruimte voor individuele aandacht en voor persoonlijke ontwikkeling.

Sunte Werfert is een plek waar kinderen met veel plezier naar toe gaan, zich prettig, veilig en geborgen voelen. En met een glimlach op het gezicht aan het einde van de dag naar huis gaan.

2.2 De Vreedzame School

Sunte Werfert is een Vreedzame School. Leerkrachten, kinderen en ouders werken samen aan een positief, veilig en democratisch klimaat. De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een democratisch burger te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, conflicten vreedzaam oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap.

Kinderen ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’

Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kind naar school gaat, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin goed geleerd en gewerkt kan worden.

Lees hier meer over de Vreedzame School

2.3 Onderwijsaanbod

In de kleutergroep biedt de leerkracht, in overleg met het peutercentrum en het dagverblijf, aan de hand van de ontwikkeldoelen, speel- en leeractiviteiten aan die bij de kinderen passen. Kleuters leren en spelen samen in verschillende spelhoeken en natuurlijk ook buiten. Naast het georganiseerde spel is er veel ruimte voor ontdekkend en onderzoekend leren, waarbij de natuurlijke nieuwsgierigheid van de kinderen leidend is.
Vanaf groep 3 wordt er meer in leervakken gewerkt. In groep 3/4 is er heel veel aandacht voor het leren lezen en rekenen. Ook het omgaan met de computer wordt structureel vanaf groep 3 steeds meer vakgericht ingezet. Naast de cognitieve vakken als rekenen, taal, lezen en spelling is er zeker ook aandacht voor de creatieve vakken, sociale competenties en burgerschap, wereldbeschouwing, bewegingsonderwijs, wereldoriëntatie, informatie -en computertechnologie (ICT). In de groepen 7 en 8 wordt ook Engels aangeboden.

Lees hier meer over de vakken en methoden

Naast bovenstaande basisvakken zijn we in het schooljaar 2020-2021 gestart met het implementeren van Jeelo (Je Eigen Leer Omgeving). Jeelo werkt met projecten over maatschappelijk relevante onderwerpen. Alle groepen zijn tegelijk met hetzelfde project bezig. Peuters en de kinderopvang doen hierin ook mee. Jeelo biedt 6 projecten per jaar waarbinnen wereldoriëntatievakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, kunst en cultuur, verkeer, burgerschap en creativiteit aan bod komen.

Het doel van deze vorm van aanbod is:

 • kinderen leren meer,
 • zijn goed voorbereid op de toekomst,
 • benutten hun talenten maximaal.

Uitgangspunt is het leren in betekenisvolle situaties.

De Jeelo projecten bestaan uit de volgende 3 pijlers:

Samen leven:
Er wordt een verbinding gelegd vanuit de pijlers samen werken en zelfstandig leren naar de samenleving. Tijdens elk Jeelo project betrekken we (plaatselijke) maatschappelijke organisaties actief bij het leren. We gaan op bezoek bij een maatschappelijk organisatie en we nodigen een maatschappelijke organisatie op school uit. Dit vergroot de maatschappelijke betrokkenheid van kinderen en verbindt dat wat kinderen in de klas leren met de praktijk van het dagelijkse leven en werken. Zo wordt het onderwijs betekenisvol!

Samen werken:
Kinderen werken tijdens elk project in kleine groepjes aan een eindproduct. Ze oefenen voortdurend met zaken als samenwerken, plannen, evalueren, presenteren, vergaderen, feedback geven. Dat zijn onmisbare competenties en vaardigheden, die ze later in allerlei situaties kunnen inzetten.
Kennis uit de pijler zelfstandig leren wordt hierin meegenomen. Ook de vaardigheden en kennis uit de pijler “samen leven” worden hierin betrokken. Eindproducten zijn telkens verschillend. De ene keer is het een werkstuk, vervolgens het organiseren van een speelgoedmarkt, het maken van een blog, het maken van een meubelstuk, een presentatie geven, een interview houden enz.

Zelfstandig leren:
Kinderen nemen kennis tot zich door eenheden in een digitale leeromgeving door te werken. Deze digitale werkplek is overal te bereiken. Kinderen kunnen hier op elke plek aan werken. Het biedt ouders de mogelijkheid samen met hun kind leerstof op dit gebied door te nemen. Kinderen hebben een eigen inlognaam en wachtwoord.

In het nieuwe schooljaar gaan we Jeelo verder implementeren.

Voor meer informatie over Jeelo: www.jeelo.nl/

2.4 Organisatie van het onderwijs

Sunte Werfert werkt met het jaarklassensysteem. Dit betekent echter niet dat er klassikaal lesgegeven wordt. Wij proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van ieder kind. Er is dus volop ruimte voor differentiatie. Binnen één klas (leerjaar) wordt er gedifferentieerd op 3 niveaus. Dit betekent dat de leerstof binnen één groep op 3 niveaus wordt verwerkt; van bijna helemaal zelfstandig tot verlengde instructie.

We werken, om tegemoet te komen aan verschillen tussen kinderen, zowel met een apart programma voor minder begaafde leerlingen, als met een apart aanbod voor meer begaafde leerlingen.

In de kleutergroep en in groep 3/4 werken we met behulp van planborden. Hierop staan overzichtelijk alle activiteiten die de kinderen kunnen kiezen.

Kinderen in de hogere groepen werken met een weektaak met verplichte- en de keuzeopdrachten.

De kinderen werken hier op vaste tijden aan. Elk kind bepaalt zelf de volgorde van deze opdrachten. En geven op de overzichtslijst aan welke opdrachten zij al gemaakt hebben.

Het werken met een weektaak heeft tot doel dat kinderen zelf leren plannen en organiseren en verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen werk.

2.4.1. Zelfstandig werken en de weektaak
In alle groepen van de school leren de kinderen zelfstandig te werken. Dit is belangrijk voor het ontwikkelen van de zogenoemde executieve vaardigheden als plannen, organiseren, omgaan met uitgestelde aandacht en ontwikkelen van het vermogen zelf problemen op te lossen.
Bijkomend voordeel is dat de leerkracht op deze manier tijd heeft om kinderen die extra hulp nodig hebben te begeleiden. In het verlengde hiervan biedt zelfstandig werken ook een weg naar meer differentiatie ofwel het rekening houden met verschillen tussen kinderen. Differentiatie naar instructie, naar inhoud, maar ook naar verwerkingsdiepte en interesse. Zo komen we tegemoet aan het eigen ontwikkelingstempo van kinderen.

2.4.2 Coöperatief Leren
Kinderen werken bij coöperatief leren (samenwerkend leren) in kleine groepjes op een gestructureerde manier samen aan een leertaak met een gemeenschappelijk doel. Coöperatief Leren stimuleert dat de kinderen actief de aangeboden informatie verwerken, toepassen of oefenen. Doordat ze met elkaar over de leerstof praten, elkaar uitdagen om een moeilijk begrip uit te leggen, hun gedachten onder woorden brengen, ondergaat de leerstof een persoonlijke bewerking en krijgt daardoor meer betekenis voor het kind. Kinderen leren op deze manier van en met elkaar. Coöperatief Leren wordt in alle groepen systematisch ingezet. Coöperatief leren verhoogt de motivatie, de betrokkenheid en de resultaten van het leren.

2.5 Doelen

Bovenstaand onderwijsaanbod moet voldoen aan de kerndoelen voor het basisonderwijs zoals deze door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zijn vastgesteld. Deze kerndoelen kun je onderverdelen in twee soorten:

 • Leergebied overstijgende kerndoelen
 • Leergebied specifieke kerndoelen.

Leergebied overstijgende kerndoelen
Dit zijn kerndoelen die gericht zijn op het ontwikkelen of bevorderen van algemene vaardigheden en worden daarom niet ondergebracht bij een specifiek leergebied. Deze doelen hebben betrekking op het gehele onderwijsaanbod op de basisschool.

 • Ontwikkelen van individuele en zelfstandige werkhouding;
 • Planmatig leren werken;
 • Gebruik kunnen maken van verschillende leerstrategieën;
 • Ontwikkelen van een zelfbeeld;
 • Leren omgaan met anderen, sociaal gedrag ontwikkelen;
 • Leren omgaan met de nieuwe media (ICT vaardigheden).

Leergebied specifieke kerndoelen
Dit zijn de kerndoelen die betrekking hebben op een bepaald vakgebied en zijn omschreven door het Ministerie van OC&W.

 • Nederlandse taal
 • Engelse taal
 • Rekenen/wiskunde
 • Oriëntatie op mens en wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, samenleving, techniek, milieu, bevordering gezond gedrag, natuur- en milieueducatie).
 • Lichamelijk opvoeding (bewegingsonderwijs)
 • Kunstzinnige oriëntatie (tekenen, handvaardigheid, muziek, spel, bevordering van het taalgebruik en beweging).
 • Het bedrijven van actief burgerschap. Daarbij gaat het om begrippen als sociale vaardigheden, beleefdheid en fatsoen, kennismaken met andere culturen, de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, vrijheid van meningsuiting, kennis van godsdienstige en levensbeschouwelijke waarden en normen, democratie en de school als oefenplaats voor integratie, burgerschap en cohesie.

2.6 Zorg voor kinderen

2.5.1 Wet Passend Onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs dat aansluit op de onderwijsbehoefte van het kind; ook als dit een bijzondere onderwijsbehoefte is. Scholen hebben ook zorgplicht. Dat betekent dat scholen élk kind een passende onderwijsplek moeten bieden.

In augustus 2014 is de wet op passend onderwijs ingegaan. Sinds dat moment valt onze stichting onder Samenwerkingsverband Passend Wijs.
Op de website www.swv-passendwijs.nl leest u alles over passend onderwijs.

2.5.2 Intern begeleider
De intern begeleider is verantwoordelijk voor passend onderwijs op Sunte Werfert. Zij ondersteunt ouders en leerkrachten in de begeleiding van de kinderen met specifieke behoeften. In sommige gevallen schakelen wij, altijd na overleg met ouders, externe deskundigheid in.

Wij doen als team ons uiterste best om elk kind de zorg en aandacht te bieden die het kind nodig heeft. Om te weten welke extra ondersteuning onze school kan bieden, kunt u ons School Ondersteunings Plan (SOP) inzien op
www.suntewerfert.nl/passend-onderwijs/

Wanneer een kind, ondanks alle inspanningen toch onvoldoende ontwikkeling laat zien, volgt er een gesprek met ouders en worden andere opties besproken.

2.5.3 Ondersteuningsteam
Om ervoor te zorgen dat kinderen snel geholpen kunnen worden, werkt de Intern Begeleider nauw samen met de jeugdarte en maatschappelijk werk. Dit is georganiseerd in een ondersteuningsteam. Tijdens een zogenoemd rondetafelgesprek bespreekt zij, samen met de ouders, het kind met de jeugdarts en maatschappelijk werk. Soms zijn problemen ingewikkeld of zijn ze niet school-gebonden. Op dat moment kan het adviesteam ingeschakeld worden en wordt er met hen een rondetafelgesprek georganiseerd. Het adviesteam is, afhankelijk van het probleem, van wisselende samenstelling. Hierin kunnen onder andere de jeugdarts, maatschappelijk werk, de leerplichtambtenaar, een medewerker van PassendWijs of de politie deelnemen. In alle gevallen vraagt de leerkracht of de Intern Begeleider toestemming aan u om uw kind in één van de bijeenkomsten te mogen bespreken.

2.5.4 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Op 1 juli 2013 is de wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling in werking getreden. Deze meldcode helpt professionals om een zorgvuldige wijze te handelen bij mogelijke signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Per 1 januari 2019 is de Meldcode veranderd. Het is vanaf dat moment een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis wanneer er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid voor het kind. De 5 stappen uit de eerste wet Meldcode blijven bestaan, maar stap 4 en 5 worden aangepast. In stap 5 vervalt het onderscheid tussen hulp verlenen of melden. De beroepskracht neemt in de nieuwe situatie twee losse besluiten:

 • Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
 • Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?

Als hulpmiddel om te komen tot het besluit om te melden is het per 1 januari 2019 verplicht om als beroepskracht een afwegingskader te gebruiken in stap 4 en 5 van de meldcode.

De medewerkers zijn bekend met het stappenplan en de Intern Begeleider is opgeleid om volgens het stappenplan te handelen. In het kindcentrum is een het stappenplan voor het team zichtbaar aanwezig. Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl

2