3

Kwaliteit

3.1 Algemeen

Op Sunte Werfert streven we er naar om kwalitatief goed opvang en onderwijs aan alle kinderen te bieden. Er zijn veel factoren die daarbij een rol spelen: kwaliteit van de leerkracht/pedagogisch medewerker, samenwerking en contact met ouders, directe omgeving, beschikbare middelen, pedagogisch klimaat, sfeer in de groep, veiligheid, enzovoort.

Sunte Werfert ontwikkelt een uitgebreid kwaliteitssysteem op basis van bovengenoemde punten.

Hierbij is sprake van harde en zachte indicatoren. Aan de harde kant gaat het om meetbare resultaten. Hiervoor gebruiken we de systematiek van Handelingsgericht werken (HGW), methodetoetsen en methode-onafhankelijke toetsen (bijv CITO). Aan de zachte kant kunt u bijvoorbeeld denken aan veiligheidsbeleving en tevredenheid van ouders en kinderen.

3.2 Handelingsgericht werken

In het onderwijs hanteren we in elke groep een cyclus waarbij we steeds onderzoeken wat de groep en het individuele kind nodig heeft, zodat we ons onderwijs op het gebied van rekenen, technisch lezen en spelling goed kunnen inrichten. Aan het eind van elk schooljaar maken we een groepsoverzicht voor bovenstaande vakken waarbij we de resultaten, de stimulerende en belemmerende factoren van onze kinderen in kaart brengen, van daaruit bepalen we de onderwijsbehoeften. In het begin van het schooljaar geven we in een groepsdocument weer hoe we ons onderwijs in die vakken vorm geven. We komen zoveel mogelijk tegemoet aan de behoeften van de kinderen. De groepsplannen worden op basis van evaluaties actueel gehouden. Middels groepsbesprekingen en waar nodig individuele kindbesprekingen houden we de vinger aan de pols en zorgen we voor een goede onderwijsorganisatie en structuur. Binnen deze cyclus legt de IB-er ook klassenbezoeken af.

3.2.1 Leerlingvolgsysteem – hoe volgen wij de ontwikkeling van uw kind?
Het leerlingvolgsysteem (LVS) bestaat o.a. uit een verzameling van de toetsresultaten van zowel de methodetoetsen als de CITO-toetsen. Het LVS maakt onderdeel uit van het kinddossier. Hierin zijn alle gegevens van het kind opgenomen die relevant zijn om het beeld van het kind zo compleet mogelijk te maken. Ook eventuele onderzoeksresultaten van externe instanties worden aan het kinddossier toegevoegd. De interne rapportage maakt ook deel uit van het kinddossier. De interne rapportage is bestemd voor de leerkrachten.

Ouders kunnen op verzoek (op afspraak) inzage krijgen in het kinddossier.

Lees hier meer over het LOVS en het Leerlingendossier

3.2.2 Toetsen en observeren
Sunte Werfert kent een uitgebreid toetssysteem om de vorderingen van de kinderen in kaart te brengen. Wij vinden dit belangrijk. Door te toetsen weet je waar het kind in zijn ontwikkeling staat en kun je als leerkracht acties uitzetten. Daarnaast observeren wij de kinderen voortdurend. Dit geeft ons veel informatie over taakgedrag, werkhouding, concentratie, etc.

Met de methode gebonden toetsen onderzoeken we of kinderen de leerstof die in de klas is aangeboden begrijpen en goed verwerkt hebben. De leerkracht kan op basis hiervan kiezen voor herhaling, verdieping, verrijking of doorgaan met de volgende leerstof.

Wij nemen ook 2x per jaar de CITOlvs-toetsen af, in januari en in juni. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen. Hiermee kunnen we zien hoe leerlingen presteren in vergelijking tot leeftijdsgenootjes in het hele land. We bepalen met de toetsresultaten ook of ons onderwijsaanbod goed is.

3.2.3 Rapportage en rapporten
Onze leerkrachten houden u graag op de hoogte van de vorderingen van uw kind. Dit gebeurt zowel mondeling als schriftelijk (rapport). Wij nodigen u een aantal keer per jaar uit voor een oudergesprek, afhankelijk van wat nodig is gegeven de specifieke situatie van uw kind. In februari en in juni zijn deze gesprekken gekoppeld aan het rapport. Wilt u tussentijds informatie, of zijn er andere bespreekpunten, dan bent u altijd welkom bij de leerkracht (graag op afspraak).

3.3 Eindtoets Basisonderwijs

Alle kinderen van groep 8 doen in april mee aan de Eindtoets Basisonderwijs. Wij gebruiken hiervoor de IEP-toets.

Op kind-niveau zijn de gegevens van belang voor het advies Voortgezet Onderwijs, en op groeps- en schoolniveau zijn de gegevens van belang om kritisch te kijken naar ons onderwijsaanbod. Ook kijkt de inspectie mee of de school voldoet aan de inspectienorm voor de Eindtoets.

3.4 Uitstroom

De meeste kinderen verlaten het basisonderwijs na groep 8 en stromen uit naar het Voortgezet Onderwijs. Hoewel dit geen indicatie is voor de kwaliteit van het aanbod, wordt er in de media wel op deze wijze naar scholen gekeken. Iedere basisschool is verplicht u te informeren over de uitstroomgegevens.

In het schooljaar 2019/2020 is er door de Corona epidemie geen Eindtoets basisonderwijs afgenomen.

In het schooljaar 2020/2021 is de Eindtoets wel afgenomen. Hiervan vindt u de scores hieronder terug in het overzicht. Deze kinderen hebben twee keer in een lockdown met thuisonderwijs gezeten. Dat kan natuurlijk impact hebben gehad op hun scores van de Eindtoets.

Groep 8 Eindtoets Basisonderwijs (IEP)

Uitstroom voortgezet onderwijs 2020/2021

3.4 Veiligheid

Iedere basisschool moet een beleidsplan hebben en beleid voeren op het gebied van sociale veiligheid. Pestbeleid is een onderdeel van de sociale veiligheid. Hoe hard we er ook aan werken; op alle scholen en in alle tijden wordt geplaagd/gepest.

Belangrijk is de vraag hoe we dit als kindcentrum planmatig en systematisch tegengaan.
Door onze aanpak binnen de lesmethode ‘De Vreedzame School’ leren we kinderen op een positieve en fijne manier met elkaar omgaan.

We noemen dit preventief handelen van de school; gericht op het voorkómen van pestsituaties.
Als er desondanks toch pestsituaties voorkomen, dan zal de school dit altijd in overleg met de ouders oppakken. Dit noemen we curatief handelen. We vragen u als ouder om, zodra u vermoedens van pestgedrag heeft, contact met de leerkracht op te nemen.

De school heeft een beleidsplan Sociale Veiligheid, waarin heel duidelijk is beschreven hoe de school handelt in dergelijke situaties. De Stuurgroep Vreedzame School is het orgaan dat zorg draagt voor een goede afhandeling in geval van pesten op school.

Lees hier meer over ons veiligheidsbeleid