Ouders

4.1   Contact

Een goed contact met ouders vinden wij erg belangrijk. Dat begint al bij het kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek nemen wij uitgebreid de tijd voor u en uw kind, vertellen wij u over de dagelijkse gang van zaken en geven wij u een rondleiding. Ook gedurende de tijd die uw zoon/dochter bij ons doorbrengt proberen wij u zo goed mogelijk te betrekken bij het wel en wee van uw kind.

Als ouder draagt u de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling voor een groot gedeelte aan ons over. Toch zijn we in heel veel opzichten afhankelijk van u als ouders, alleen al door uw belangstelling voor wat uw kind leert en meemaakt. Wij zijn van mening dat een kind zich het best ontwikkelt in de driehoek ouders – kind – kindcentrum. Wanneer u als ouders aan uw kind laat merken dat u belangstelling heeft voor wat het kind meemaakt, groeit de interesse van de kinderen ook.

Kinderen komen niet alleen naar het kindcentrum om kennis op te doen, maar zeker ook om op een goede en prettige manier met andere kinderen en de leerkrachten/pedagogisch medewerkers te leren omgaan. Overleg en afstemming zijn daarom erg belangrijk. Het werkt niet als een kind telkens met twee héél verschillende voorbeelden wordt geconfronteerd. Daarom is het erg goed dat ouders en leerkrachten/pedagogisch medewerkers elkaar aanvullen en elkaar informeren. Daarnaast vinden we het fijn wanneer u, waar mogelijk een bijdrage levert tijdens de verschillende projecten en leer- en speelactiviteiten.

Als u het ergens niet mee eens bent of u plaatst vraagtekens bij het één of ander, is het goed om dat rustig te bespreken met de leerkracht/begeleider van uw kind. Als wij vragen hebben of belangrijke informatie over uw kind, zullen we met u contact opnemen.

Lees hier voor meer informatie over “ouders op Sunte Werfert”

4.2   Communicatie

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt over de gang van zaken op Sunte Werfert. Naast de waardevolle informele momenten in en om het kindcentrum maken we gebruik van de volgende communicatiemiddelen om ouders op de hoogte te houden:

  • Elke twee weken komt er een nieuwsbrief uit, die door de directeur met alle ouders van het kindcentrum via de mail gedeeld wordt en vervolgens op de website te vinden is.
  • Er worden informatieavonden georganiseerd, waar u informatie over een bepaald onderwerp krijgt.
  • Drie keer per jaar worden er in het onderwijs oudergesprekken gepland, waarin we u informeren over de ontwikkeling van uw kind aan de hand van de observaties en resultaten.
  • Elke groep heeft een eigen klasbordpagina, waarop direct informatie en foto’s van de groep van uw kind terug te zien en te lezen is.
  • Daarnaast vindt u op onze Facebookpagina en Instagram actuele informatie. Er zijn heldere afspraken en protocollen over het plaatsen en delen van informatie en beeldmateriaal.

Persoonsregistratie
Het registreren en overdragen van persoonsgegevens gebeurt binnen de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op Sunte Werfert gaan we vertrouwelijk om met de ontvangen persoonlijke gegevens van ouders en kinderen. De geregistreerde gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens de bij wet vastgelegde uitzonderingen.

4.3   Nieuwe aanmelding

Indien u belangstelling heeft voor ons kindcentrum, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de directeur Paula van ’t Hof om een afspraak te maken voor een intakegesprek en een rondleiding. Zij neemt rustig de tijd voor u om kennis te maken en laat u de sfeer binnen het kindcentrum zelf ervaren. Wanneer u wilt, kunt u vervolgens uw kind aanmelden.

Voor de opvang en de peuterspeelzaal loopt de definitieve inschrijving via respectievelijk De Kikkerkoning en SPO. Hiervoor krijgt u tijdens dit gesprek alle benodigde informatie.

Voor het basisonderwijs neemt de directeur na de eerste aanmelding, rond de derde verjaardag van uw kind contact met u op om te vragen of u uw kind wilt inschrijven voor het basisonderwijs binnen Sunte Werfert. Op dat moment gaan we uw kind officieel inschrijven voor groep 1. Wanneer uw kind is ingeschreven, krijgt uw kind zes weken voor de vierde verjaardag een uitnodiging van de leerkracht en kunt u contact opnemen om met de leerkracht wenafspraken te maken. Uw kind mag vast vier ochtenden komen meedraaien in de kleutergroep. Zodra uw kind vier jaar is, is uw kind elke dag welkom in de kleutergroep.

Om uw kind snel te leren kennen, willen we graag meer weten over de periode voor hij/zij bij ons in groep 1 start. We vragen daarom altijd toestemming om een “warme” overdracht op te mogen vragen bij de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf en we vragen u als ouders om een intakeformulier in te vullen. De groepsleerkracht bespreekt deze gegevens met u in een startgesprek nadat uw kind twee weken in groep 1 zit.

Het aanmelden van broertjes/zusjes kan ook op het aanmeldformulier. Zij hebben namelijk altijd voorrang bij plaatsing in het onderwijs.

Kinderen die instromen in een hogere groep worden in overleg direct geplaatst.

Lees hier meer over aanmelden en inschrijven van uw kind

4.4   Ouderbetrokkenheid

Oudercommissie
Sunte Werfert prijst zich gelukkig met een actieve groep van betrokken ouders in de oudercommissie. Het doel van de OC is het ondersteunen van het team bij het organiseren van allerlei activiteiten. De OC helpt met de uitvoering van activiteiten als sportdag, Sinterklaas, Kerstmis, excursies, carnaval, afscheid schoolverlaters, enz. Deze activiteiten worden altijd in samenwerking met het team georganiseerd.
Ook bij allerlei andere activiteiten wordt de ondersteuning van u als ouder zeer op prijs gesteld. Zo maken we graag gebruik van ouderhulp bij het onderhoud van de speelplaats en het speel - en leermateriaal. Vragen we hulp bij onder andere handvaardigheid, sport- en speldagen en excursies.

Wij hopen dat u af en toe de ruimte en de tijd vindt om u in te zetten voor ons kindcentrum.

Medezeggenschapsraad; MR en GMR
Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders meedenken, meepraten en meebeslissen over het op school gevoerde beleid. Onze medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden. Zaken waar de MR zich zoal mee bezig houdt zijn: Financiën, Personeelsbeleid, Passend Onderwijs, vakantierooster en andere beleidszaken op schoolniveau.

Daarnaast is er binnen stichting Wonderwijs een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Onze medezeggenschapsraad heeft een aantal bevoegdheden overgedragen aan de GMR. De GMR overlegt dan binnen het kader van de overgedragen bevoegdheden over aangelegenheden die alle scholen binnen onze stichting gezamenlijk aangaan.

4.5   Ouderbijdrage

Aan alle ouders van de kinderen in het basisonderwijs wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze is bedoeld om activiteiten zoals Sinterklaas; Kerst; Carnaval; sportdagen enzovoort mogelijk te maken. De MR stelt de hoogte van deze bijdrage vast en de Oudercommissie int deze. Hoewel het formeel een vrijwillige bijdrage betreft, vragen wij u deze bijdrage te willen betalen. Van dit geld kunnen we alle extra activiteiten en feesten voor de kinderen organiseren. Al het geld gaat dan ook rechtstreeks naar de kinderen. Kinderen van wie de ouders deze vrijwillige bijdrage niet kunnen of willen betalen, zullen niet uitgesloten worden om aan de activiteiten deel te nemen.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op €35,- per kind per jaar. Hiervan wordt €25,- gereserveerd voor het schoolreisje en €10,- voor de andere activiteiten gedurende het schooljaar.

Eenmaal per jaar legt de OC verantwoording af aan alle ouders en bespreekt de algemene gang van zaken, zoals het financiële overzicht, de besteding van het afgelopen jaar en de begroting van het nieuwe jaar.

4