Inleiding

Wonderwijs wil een organisatie zijn die het collectieve leren stimuleert. Bij Wonderwijs leren we bewust van en met elkaar: leerlingen én medewerkers. Daarvoor doen we meer en meer een beroep op de intrinsieke motivatie van onze leerlingen en professionals. Dit vraagt om (het ontwikkelen van) een onderzoekende en nieuwsgierige houding. We streven ernaar dat iedereen – leerlingen, medewerkers, bestuursleden – het beste uit zichzelf haalt en een waardevolle bijdrage levert aan een samenleving waarin iedereen meetelt en naar elkaar omkijkt.

Onze beloften

In dit Koersplan hebben we onze strategie voor de komende vier jaar uitgewerkt in de vorm van acht beloften; beloften aan elkaar en alle medewerkers, aan onze leerlingen en hun ouders en aan onze samenwerkingspartners. Deze beloften sluiten aan bij de meerjarige strategische beleidsplannen van StisamO en SKO Batavorum, bij de doelen en ambities uit het eindrapport ‘Samen het verschil maken‘ en bij ons huidige beleid.


Onze beloften zijn het resultaat van gesprekken die we in 2019 gevoerd hebben met directeuren, intern begeleiders, leerkrachten, ouders, de GMR, Raad van Toezicht en samenwerkingspartners. We hebben met elkaar gesproken over goed onderwijs, doelen, missie, visie, kernwaarden, trends, randvoorwaarden en brede samenwerking. Want alleen als we de handen ineenslaan, kunnen we leerlingen, medewerkers en onze scholen de beste ontwikkelmogelijkheden bieden.

Handreiking

Zoals in het voorwoord gezegd, geeft dit Koersplan richting. De te volgen route ligt niet vast. Het Koersplan dient expliciet als handreiking aan onze scholen bij het maken van hun keuzes in de context van hun eigen identiteit en directe omgeving. Daarbij kan elke school uiteraard rekenen op ondersteuning van het bestuur en bestuurskantoor.

De komende jaren blijven we met leerlingen, ouders, medewerkers en andere betrokkenen in gesprek over de koers die we hebben ingezet. Dit Koersplan is dan ook geen statisch document. We staan open voor discussie, overleg en herijking als de realiteit daarom vraagt.


Elke school werkt dit Koersplan jaarlijks uit in een eigen Wonderwijs-jaarplan. In het jaarverslag legt het bestuur van stichting Wonderwijs intern en extern verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten van alle aangesloten scholen.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 beschrijven we kort waar Wonderwijs vandaan komt. In hoofdstuk 3 zetten we uiteen wat ons beweegt en drijft: de basis voor onze koers. De belangrijkste ontwikkelingen en trends vormen de inhoud van hoofdstuk 4. Onze beloften aan leerlingen, hun ouders, medewerkers en onze omgeving met bijbehorende doelstellingen werken we uit in hoofdstuk 5. Ook geven we daarbij aan wat over vier jaar merkbaar, meetbaar en zichtbaar moet zijn. Hoofdstuk 6 sluit af met onze kijk op Wonderwijs in 2024.

1