Missie, visie en kernwaarden

Missie

Wonderwijs inspireert, stimuleert en begeleidt kinderen in hun ontwikkeling tot gelukkige, kritische en zelfstandige (wereld)burgers die met vertrouwen en respect in verbinding staan met anderen en hun omgeving en een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

Dit is wat ons beweegt en drijft. Dit is onze missie en de basis van Wonderwijs.


Wonderwijs wil recht doen aan het kind van de toekomst. Want onze leerlingen bepalen (mede) hoe onze toekomstige samenleving eruit ziet en functioneert. En hoewel de toekomst lastig te voorspellen is, staat een aantal feiten vast:

 • We moeten zuinig met onze omgeving omgaan.
 • We hebben te maken met grote verschillen in omstandigheden en kansen.
 • We hebben elkaar nodig om problemen op te lossen.
 • We willen allemaal van betekenis zijn voor anderen en streven allemaal naar geluk.

Geluk is een groot goed en belangrijk streven. Gelukkige mensen zijn weerbaarder, creatiever, innovatiever, vrijgeviger en komen beter tot groei. Ze hebben een positieve kijk op zichzelf en de ander. Om bij te dragen aan de ontwikkeling van gelukkige, kritische en zelfstandige leerlingen – en medewerkers – richt Wonderwijs zich op:

 • samenwerking en verbinding
 • het versterken van het eigenaarschap
 • een brede ontwikkeling van ‘hart, hoofd en handen’

Aan het einde van hun Wonderwijs-schoolloopbaan kunnen onze leerlingen antwoord geven op deze vier vragen:

 • Wie ben ik?
 • Wat kan ik?
 • Wat wil ik?
 • Hoe kan ik bijdragen aan mijn omgeving?

De didactische aanpak en pedagogische en inhoudelijke invulling van ons onderwijs zijn sterk in ontwikkeling. De vernieuwende keuzes die we maken, baseren we niet alleen op eigen kennis en ervaring, maar ook op onderbouwde informatie, degelijk onderzoek en relevante ervaringen van anderen (evidence informed).

Visie

De scholen van Wonderwijs zijn veilige en inspirerende leer- en werkgemeenschappen waarin leerlingen, medewerkers, ouders en andere stakeholders zich gekend en (h)erkend voelen. We zien het als onze opdracht de leerlingen ‘in dialoog te brengen’ met de fysieke en sociale wereld om hen heen.

Ons onderwijs dient drie doelen:


 1. Kwalificatie: het opdoen van kennis en vaardigheden die je in je latere leven nodig hebt.
 2. Socialisatie: de vorming tot deelnemer van een gemeenschap en het overnemen van bestaande normen en waarden.
 3. Persoonsvorming: de persoonlijke vorming tot een zelfstandig, verantwoordelijk en kritisch individu.

Goed onderwijs verantwoordt zich voor wat het in ieder van deze domeinen – waartussen een zekere spanning bestaat – wenst te bereiken. Waar ligt de wenselijke balans? Deze vraag laat zich alleen beantwoorden in relatie tot de leerlingen op specifieke momenten in hun onderwijsloopbaan.


We willen onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het vinden van hun plek in de maatschappij. Ons onderwijs is zo ingericht dat we alle leerlingen, begeleid door leerkrachten, uitdagen om hun talenten te ontdekken, optimaal te ontwikkelen en in te zetten.


De scholen van Wonderwijs staan midden in de samenleving en werken intensief samen met ouders en andere (educatieve) stakeholders. Wonderwijs heeft hierin een initiërende en ondernemende rol: we halen ‘buiten’ naar binnen.Kernwaarden

Wonderwijs bereidt leerlingen voor op een uitdagende toekomst. De vijf kernwaarden waarop wij ons hierbij baseren, zijn:

 1. vertrouwen
 2. respect
 3. eigenaarschap
 4. verbinding
 5. professionaliteit

De ouders van onze leerlingen, onze ketenpartners en andere externe stakeholders moeten deze kernwaarden in hun contact en samenwerking met de scholen van Wonderwijs terugzien en ervaren. Met andere woorden: vertrouwen, respect, eigenaarschap, verbinding en professionaliteit moeten op alle niveaus merk- en voelbaar zijn; in ons onderwijs, in onze manier van samenwerken, in ons werkgeverschap, in onze presentatie en in onze communicatie.


Vertrouwen
Onderwijs draait per definitie om vertrouwen: ouders vertrouwen hun kinderen aan ons toe. Ouders geven onze scholen het vertrouwen en de bevoegdheid een groot deel van hun pedagogische taak over te nemen. Het is aan ons om dit vertrouwen waar te maken en een warm en veilig pedagogisch leer-en werkklimaat te scheppen. Daar hoort bij dat wij verantwoording afleggen over ons handelen, zowel naar elkaar als naar kinderen, ouders en andere stakeholders. Vertrouwen betekent dan ook voor ons: openheid, transparantie (doen wat we zeggen, zeggen wat we doen) en het ondersteunen van de ontwikkelbehoeften van leerlingen, ouders en medewerkers.


Respect
Wij vertrouwen op wederzijds respect voor de levensbeschouwing, godsdienst, geaardheid, culturele en etnische achtergrond van leerlingen, ouders en medewerkers. Dat is waarop wij aanspreekbaar zijn én waarop wij elkaar aanspreken. Onze definitie van respect: we kijken naar elkaar om, waarderen elkaar en houden rekening met elkaar. Respect is het startpunt in alle relaties die we aangaan.


Eigenaarschap
Wij streven ernaar dat onze leerlingen (mede)eigenaar worden van hun ontwikkeling en dat zij kansen leren zien. Zo ontdekken zij hun talent en hoe zij die tot bloei kunnen laten komen. We stimuleren het authentiek gedrag van leerlingen en medewerkers. Medewerkers worden bovendien uitgedaagd al hun deskundigheid in te zetten om leerlingen hierin zorgvuldig te begeleiden. Initiatiefrijk gedrag van leerlingen en medewerkers wordt gewaardeerd en aangemoedigd.Professionaliteit
Onder professionaliteit verstaan we dat we over de volle breedte kwaliteit willen leveren; in eerste instantie in ons onderwijs en onze begeleiding. Ons onderwijs is (in)gericht op het uitdagen van kinderen om hun talenten te benutten en ontwikkelen. Dit betekent dat we met een open blik en onderzoekende houding nagaan hoe we ons onderwijs kunnen laten aansluiten op de context van de leerling, ouders, school, stichting en stakeholders (ketenpartners). We staan open voor feedback en tonen de wil om van fouten te leren. Vanuit onze professionele nieuwsgierigheid maken we – medewerkers en de organisatie zelf – voortdurend werk van onze eigen ontwikkeling.


3

Visie

Kernwaarden