Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis en kunnen klachten ontstaan.

Stichting Wonderwijs (in het vervolg: Wonderwijs) hecht waarde aan een zorgvuldige klachtenafhandeling. We vertrouwen erop dat we klachten in de meeste gevallen in onderling overleg binnen de school kunnen oplossen. Wij nodigen u dan ook uit om bij ontevredenheid de leraar, intern begeleider en/of de schooldirecteur en bouwcoördinator aan te spreken. Binnen iedere school van Wonderwijs zijn één of twee interne contactpersonen werkzaam, die u hierbij kunnen ondersteunen. Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen kinderen, ouders en medewerkers van de school een beroep doen op de ondersteuning van deze contactpersonen. Zij luisteren en geven advies en informatie over mogelijke vervolgstappen. Ook kunnen zij doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon of het College van Bestuur.

De externe vertrouwenspersoon is een onafhankelijke deskundige, niet in dienst van de stichting. Deze kan ingeschakeld worden door iedereen die een relatie heeft met Wonderwijs : ouders, medewerkers, leerlingen, buurtbewoners of samenwerkingspartners. De externe vertrouwenspersoon kan naast het geven van informatie en advies ook optreden als begeleider bij een klachttraject.

Dit is: Mw. Sonja Tettero Sonja@vertrouwenszaken.nl 06-24676470

Als na het contact met de schoolleiding de klacht naar uw mening onverhoopt niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u het voorval voorleggen aan het College van Bestuur van Wonderwijs (info@wonderwijs.nl / 0481-350003).

Voorwaarde hiervoor is dat de schooldirectie op de hoogte is. Klachten die u desondanks onvoldoende opgelost vindt, kunt u voor een objectief onderzoek voorleggen aan de klachtencommissie. Wonderwijs is daarvoor aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO). Dit is een onafhankelijke landelijke klachtencommissie die kennis neemt van de klachten over gedragingen of beslissingen die spelen bij de desbetreffende stichting. De commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit over de gegrondheid ervan. De commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over te nemen maatregelen.

Voor een adequate behandeling moet de klacht binnen een jaar ingediend zijn bij de commissie.

Het adres van deze commissie is:
Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH DEN HAAG​​​​​​​ info@gcbo.nl
telefoon: 070-3861697

Vanaf 1 januari 2020 zijn alle scholen van Wonderwijs aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie te Utrecht.

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
info@onderwijsgeschillen.nl
telefoon: 030 -2809590

Lees hier de klachten regeling van bestuur Wonderwijs 


7