Ouders

Op Sunte Werfert hebben ouders een belangrijke rol. Ouders zijn betrokken en willen graag meedoen. Wij zijn van mening dat een kind zich het best ontwikkelt in de driehoek ouders – kind – school. Ondersteuning bij allerlei les- en leeractiviteiten is meer dan welkom. Door thuis positief over school te spreken dragen ouders bij aan een positief schoolklimaat waarin kinderen goed gedijen en tot ontwikkeling komen.

Lees hier voor meer informatie over  “ouders op Sunte Werfert”

4.1   Aanmelding

Op Sunte Werfert hebben ouders een belangrijke rol. Ouders zijn betrokken en willen graag meedoen. Wij zijn van mening dat een kind zich het best ontwikkelt in de driehoek ouders – kind – school. Ondersteuning bij allerlei les- en leeractiviteiten is meer dan welkom. Door thuis positief over school te spreken dragen ouders bij aan een positief schoolklimaat waarin kinderen goed gedijen en tot ontwikkeling komen.

Lees hier meer over aanmelden en inschrijven van uw kind

Vlak voordat uw kind 4 jaar wordt en naar school komt, stuurt de leerkracht van de kleutergroep u een uitnodiging om afspraken te maken over de ‘wendagen’ We spreken dan vier dagdelen af, waarop uw kind de school bezoekt om alvast wat te wennen. Vanaf de 4e verjaardag mag uw kind hele dagen naar school komen. Kinderen die instromen in een hogere groep worden direct geplaatst.

Om snel op een juiste wijze met uw kind om te gaan, willen we graag meer weten over de periode voor hij/zij bij ons op school komt. We krijgen die informatie onder andere van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf en we vragen de ouders om een intakeformulier in te vullen. De groepsleerkracht bespreekt deze gegevens met u in de eerste weken dat de kleuter bij ons op school zit.

4.2   De Oudercommissie

Sunte Werfert prijst zich gelukkig met een actieve groep van betrokken ouders. Het doel van de OC is het ondersteunen van het team bij het organiseren van allerlei activiteiten. De OC helpt met de uitvoering van activiteiten als sportdag, Sinterklaas, Kerstmis, excursies, carnaval, afscheid schoolverlaters, enz. Deze activiteiten worden in overleg met het schoolteam georganiseerd.
Ook bij allerlei andere activiteiten wordt de ondersteuning door ouders zeer op prijs gesteld. Voorbeelden daarvan zijn hulp bij het onderhoud van de speelplaats, bij het speel - en leermateriaal, bij handvaardigheid, bij sport- en speldagen en bij excursies. Als wij een beroep op u doen, dan hopen wij, dat u de ruimte en de tijd vindt om u in te zetten!

4.3   Medezeggenschapsraad (MR) en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders meedenken, meepraten en meebeslissen over het op school gevoerde beleid. Onze medezeggenschapsraad bestaat uit maximaal 3 ouders en 3 teamleden. Zaken waar de MR zich zoal mee bezig houdt zijn: Financiën, Personeelsbeleid, Passend Onderwijs, Beheer van de gebouwen, vakantierooster en andere beleidszaken op schoolniveau.

Naast bovengenoemde medezeggenschapsraad is er binnen stichting Wonderwijs een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Onze medezeggenschapsraad heeft een aantal bevoegdheden overgedragen aan de GMR. De GMR overlegt dan binnen het kader van de overgedragen bevoegdheden over aangelegenheden die alle scholen binnen onze stichting gezamenlijk aangaan.

4.4   Ouderbijdrage

Aan alle ouders wordt een ouderbijdrage gevraagd. Deze is bedoeld om alle activiteiten zoals hierboven beschreven, mogelijk te maken. De MR stelt de hoogte van deze bijdrage vast en de Oudercommissie int deze. Hoewel het formeel een vrijwillige bijdrage betreft, leert de praktijk dat alle ouders deze wel betalen; het geld gaat immers rechtstreeks naar de kinderen.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is €35,- per leerling per jaar. Hiervan wordt €25,- gereserveerd voor het schoolreisje en €10,- voor andere activiteiten gedurende het schooljaar.

Eenmaal per jaar legt de OC verantwoording af en bespreekt de algemene gang van zaken, zoals het financiële overzicht, de besteding van het afgelopen jaar en de begroting van het nieuwe jaar.

Als ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen, dan wordt er overlegd met ouders wat de consequenties zijn voor het deelnemen van de kinderen aan activiteiten die uit de ouderbijdrage worden betaald en onder schooltijd vallen.

4