3

Kwaliteit en resultaten

Op Sunte Werfert streven we er naar om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te verzorgen. Inzet van de beste methoden en middelen is hierbij geen garantie voor goede resultaten. Er zijn veel factoren die een rol spelen bij goed onderwijs: samenwerking met ouders, kwaliteit van de leerkracht, beschikbare middelen, pedagogisch klimaat, sfeer in de klas, veiligheid, etc. Sunte Werfert ontwikkelt een uitgebreid kwaliteitssysteem op basis van bovengenoemde punten.

Hierbij is sprake van harde en zachte indicatoren. Aan de harde kant gaat het om meetbare resultaten. Hiervoor gebruiken we de systematiek van Handelingsgericht werken (HGW), methodetoetsen en methode-onafhankelijke toetsen (bijv CITO). Aan de zachte kant kunt u bijvoorbeeld denken aan veiligheidsbeleving en tevredenheid van ouders en kinderen.

3.1 Handelingsgericht werken

In iedere klas hanteren we een cyclus waarbij we steeds onderzoeken wat de groep en de individuele leerling nodig heeft, zodat we ons onderwijs op het gebied van rekenen, technisch lezen en spelling goed kunnen inrichten. Aan het eind van elk schooljaar maken we een groepsoverzicht voor bovenstaande vakken waarbij we de resultaten, de stimulerende en belemmerende factoren van onze leerlingen in kaart brengen, van daaruit bepalen we de onderwijsbehoeften. In het begin van het schooljaar geven we in een groepsdocument weer hoe we ons onderwijs in die vakken vorm geven. We komen zoveel mogelijk tegemoet aan de behoeften van de leerlingen. De groepsplannen worden op basis van evaluaties actueel gehouden. Middels groepsbesprekingen en waar nodig individuele leerlingbesprekingen houden we de vinger aan de pols en zorgen we voor een goede onderwijsorganisatie en structuur. Binnen deze cyclus legt de IB-er ook klassenbezoeken af.

3.1.1 Leerlingvolgsysteem – hoe volgen wij de ontwikkeling van uw kind?
Het leerlingvolgsysteem (LVS) bestaat o.a. uit een verzameling van de toetsresultaten van zowel de methodetoetsen als de CITO-toetsen. Het LVS maakt onderdeel uit van het leerlingdossier. Hierin zijn alle gegevens van de leerling opgenomen die relevant zijn om het beeld van de leerling (en het gezin) zo compleet mogelijk te maken. Ook eventuele onderzoeksresultaten van externe instanties worden aan het leerlingdossier toegevoegd. De interne rapportage maakt ook deel uit van het leerlingdossier. De interne rapportage is bestemd voor de leerkrachten.

Ouders kunnen op verzoek (op afspraak) inzage krijgen in het leerlingdossier.

Lees hier meer over het LOVS en het Leerlingendossier

3.1.2 Toetsen en observeren
Sunte Werfert kent een uitgebreid toetssysteem om de vorderingen van de leerlingen in kaart te brengen. Wij vinden dit belangrijk. Daarnaast observeren wij leerlingen voortdurend. Dit geeft ons veel informatie over taakgedrag, werkhouding, concentratie, etc.

  • Met de methodegebonden toetsen onderzoeken we of leerlingen de leerstof die in de klas is aangeboden begrijpen en goed verwerkt hebben. De leerkracht kan op basis hiervan kiezen voor herhaling, verdieping, verrijking of doorgaan met de volgende leerstof.
  • Wij nemen ook 2x per jaar de CITO-toetsen af, in januari en in juni. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen. Hiermee kunnen we zien hoe leerlingen presteren in vergelijking tot leeftijdsgenootjes in het hele land. We bepalen met de toetsresultaten ook of ons onderwijsaanbod goed is.

3.1.3 Rapportage en rapportenOnze leerkrachten houden u graag op de hoogte van de vorderingen van uw kind. Dit gebeurt zowel mondeling als schriftelijk (rapport). Wij nodigen u een aantal keer per jaar uit voor een oudergesprek, afhankelijk van wat nodig is gegeven de specifieke situatie van de leerling. In februari en in juni zijn deze gesprekken gekoppeld aan het rapport. Wilt u tussentijds informatie, of zijn er andere bespreekpunten, dan bent u welkom bij de leerkracht (graag op afspraak).

3.2 Centrale Eindtoets Basisonderwijs

Alle leerlingen van groep 8 dienen in april deel te nemen aan de Centrale Eindtoets Basisonderwijs. Op leerlingniveau zijn de gegevens van belang voor het advies Voortgezet Onderwijs, en op groeps- en schoolniveau zijn de gegevens van belang om kritisch te kijken naar ons onderwijsaanbod. Ook kijkt de inspectie of de school voldoet aan de inspectienorm voor de Eindtoets.

3.3 Uitstroom

De meeste leerlingen verlaten de school na groep 8 en stromen uit naar het Voortgezet Onderwijs. Hoewel dit geen indicatie is voor de kwaliteit van het onderwijs, wordt er in de media wel op deze wijze naar scholen gekeken. Iedere basisschool is verplicht u te informeren over de uitstroomgegevens.

Hieronder ziet u een tabel met daarin het gemiddelde op de Eindtoets en een table met de uitstroomgegevens van de afgelopen 2 jaar. Een kritische noot is hierbij op zijn plaats: In de media worden tegenwoordig ranglijsten gepresenteerd van de scores op de eindtoets van de verschillende basisscholen. Het is niet juist deze scores hiervoor te gebruiken. Een school die zijn uiterste best doet om leerlingen met veel ondersteuningsbehoefte binnen de school een passend aanbod te geven, zal altijd lager scoren dan een school die snel verwijst naar speciaal basisonderwijs. Ook kan de samenstelling van de eindgroep per jaar verschillen. Enige voorzichtigheid is dus geboden bij het vergelijken van de eindscores met andere scholen of eerdere groepen 8.

Groep 8 Eindtoets Basisonderwijs en uitstroom Voortgezet Onderwijs:

3.4 Veiligheid

Sociale Veiligheid is maatschappelijk een ‘hot item’. Vanaf 1 augustus 2016 moet iedere basisschool een beleidsplan hebben en beleid voeren op het gebied van sociale veiligheid. Pestbeleid is een onderdeel van de sociale veiligheid. Hoe hard we er ook aan werken; op alle scholen en in alle tijden wordt gepest. Belangrijk is de vraag hoe de school dit planmatig en systematisch tegen gaat.
Door onze aanpak binnen de lesmethode ‘De Vreedzame School’ leren we kinderen op een positieve en fijne manier met elkaar omgaan. We noemen dit preventief handelen van de school; gericht op het voorkómen van pestsituaties.
Als er desondanks toch pestsituaties voorkomen, dan zal de school dit altijd in overleg met de ouders oppakken. Dit noemen we curatief handelen. De school heeft een beleidsplan Sociale Veiligheid, waarin heel duidelijk is beschreven hoe de school handelt in dergelijke situaties. De Stuurgroep Vreedzame School is het orgaan dat zorg draagt voor een goede afhandeling in geval van pesten op school.

Lees hier meer over ons veiligheidsbeleid