De ontwikkeling van uw kind

4.1 Algemeen

Leren doen we ons leven lang, alleen en samen met anderen. We leren vanuit spel, vanuit ontdekken en van de omgeving om ons heen. Op die manier ontwikkelen we uiteindelijk onze eigen manieren om te leven.

We willen op Sunte Werfert zorgdragen voor de brede, totale ontwikkeling van al onze kinderen. We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich zowel op cognitief, sociaal emotioneel, cultureel, als op lichamelijk gebied optimaal kunnen ontplooien en goed voorbereid zijn op hun toekomst.

Er is daarbij, mede ook door de kleinschaligheid, veel ruimte voor individuele aandacht en voor persoonlijke ontwikkeling.

Sunte Werfert is een plek waar kinderen met veel plezier naar toe gaan, zich prettig, veilig en geborgen voelen. En met een glimlach op het gezicht aan het einde van de dag naar huis gaan.


 4.2 Onderwijsaanbod

4.2.1 Algemeen
Sunte Werfert werkt met het jaarklassensysteem. Dit betekent echter niet dat er alleen maar klassikaal lesgegeven wordt. Wij proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van ieder kind. Er is dus volop ruimte voor differentiatie. Binnen één klas (leerjaar) wordt er standaard gedifferentieerd op 3 niveaus. Dit betekent dat de leerstof binnen één groep op 3 niveaus wordt verwerkt; van bijna helemaal zelfstandig, tot verlengde instructie tot begeleid inoefenen.

We werken, om tegemoet te komen aan verschillen tussen kinderen, zowel met een apart programma voor moeilijk lerende, als met een apart aanbod voor makkelijk lerende kinderen.

4.2.2 Inhoudelijk
In de kleutergroep biedt de leerkracht, in overleg met de peuterplusgroep en het dagverblijf, aan de hand van de ontwikkeldoelen, speel- en leeractiviteiten aan die bij de kinderen passen. Kleuters leren en spelen samen in verschillende spelhoeken en natuurlijk ook buiten. Naast het georganiseerde spel is er veel ruimte voor ontdekkend en onderzoekend leren, waarbij de natuurlijke nieuwsgierigheid van de kinderen leidend is.
Vanaf groep 3 wordt er meer in afzonderlijke leervakken gewerkt. In groep 3 en in groep 4 is er heel veel aandacht voor het leren lezen en rekenen. Ook het omgaan met de computer wordt structureel vanaf groep 3 steeds meer vakgericht ingezet. Naast de cognitieve vakken als rekenen, taal, lezen en spelling is er zeker ook aandacht voor de creatieve vakken, sociale competenties en burgerschap, wereldbeschouwing, bewegingsonderwijs, wereldoriëntatie, informatie -en computertechnologie (ICT). In de groepen 7 en 8 wordt ook Engels aangeboden.

4.2.3 Doelen
Bovenstaand onderwijsaanbod moet voldoen aan de kerndoelen voor het basisonderwijs zoals deze door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zijn vastgesteld. Deze kerndoelen kun je onderverdelen in twee soorten:

 • Leergebied overstijgende kerndoelen
 • Leergebied specifieke kerndoelen.

Leergebied overstijgende kerndoelen
Dit zijn kerndoelen die gericht zijn op het ontwikkelen of bevorderen van algemene vaardigheden en worden daarom niet ondergebracht bij een specifiek leergebied. Deze doelen hebben betrekking op het gehele onderwijsaanbod op de basisschool:

 • Ontwikkelen van individuele en zelfstandige werkhouding;
 • Planmatig leren werken;
 • Gebruik kunnen maken van verschillende leerstrategieën;
 • Ontwikkelen van een zelfbeeld;
 • Leren omgaan met anderen, sociaal gedrag ontwikkelen;
 • Leren omgaan met de nieuwe media; er is een leerlijn, gekoppeld aan het aanbod binnen Jeelo, opgesteld voor digitale geletterdheid.

Leergebied specifieke kerndoelen
Dit zijn de kerndoelen die betrekking hebben op een bepaald vakgebied en zijn omschreven door het Ministerie van OC&W.

 • Nederlandse taal
 • Engelse taal
 • Rekenen/wiskunde
 • Oriëntatie op mens en wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, samenleving, techniek, milieu, bevordering gezond gedrag, natuur- en milieueducatie).
 • Lichamelijk opvoeding (bewegingsonderwijs)
 • Kunstzinnige oriëntatie (tekenen, handvaardigheid, muziek, spel, bevordering van het taalgebruik en beweging).
 • Digitale geletterdheid. Kinderen krijgen geïntegreerd in alle vakgebieden een leerlijn digitale geletterdheid aangeboden. Daarbij wordt het vak rekenen geheel digitaal aangeboden en binnen het aanbod van Jeelo worden kinderen stapsgewijs steeds vaardiger in de ICT.
 • Het bedrijven van actief burgerschap. Daarbij gaat het om begrippen als sociale vaardigheden, beleefdheid en fatsoen, kennismaken met andere culturen, de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, vrijheid van meningsuiting, kennis van godsdienstige en levensbeschouwelijke waarden en normen, democratie en de school als oefenplaats voor integratie, burgerschap en cohesie. Burgerschap wordt vormgegeven binnen de lessen van De Vreedzame School en Jeelo.

4.2.4 Onderwijs organisatie
In de kleutergroep werken we met behulp van planborden. Hierop staan overzichtelijk alle activiteiten die de kinderen kunnen kiezen. Kinderen in de hogere groepen werken met een weektaak met verplichte- en keuzeopdrachten.

De kinderen werken hier op vaste tijden aan. Elk kind bepaalt zelf de volgorde van deze opdrachten. En geven op de overzichtslijst aan welke opdrachten zij al gemaakt hebben.

Het werken met een weektaak heeft als doel dat kinderen uiteindelijk zelf leren plannen en organiseren en verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen werk.

4.2.5 Zelfstandig werken en de weektaak
In alle groepen van de school leren de kinderen zelfstandig te werken. Dit is belangrijk voor het ontwikkelen van de zogenoemde executieve vaardigheden als plannen, organiseren, omgaan met uitgestelde aandacht en ontwikkelen van het vermogen zelf problemen op te lossen.
Bijkomend voordeel is dat de leerkracht op deze manier tijd heeft om kinderen die extra hulp nodig hebben te begeleiden. In het verlengde hiervan biedt zelfstandig werken ook een weg naar meer differentiatie, ofwel het rekening houden met verschillen tussen kinderen. Differentiatie naar instructie, naar inhoud, maar ook naar verwerkingsdiepte en interesse. Zo komen we tegemoet aan het eigen ontwikkelingstempo van kinderen.

4.2.6 Coöperatief leren
Kinderen werken bij coöperatief leren (samenwerkend leren) in kleine groepjes op een gestructureerde manier samen aan een leertaak met een gemeenschappelijk doel. Coöperatief Leren stimuleert dat de kinderen actief de aangeboden informatie verwerken, toepassen of oefenen. Doordat ze met elkaar over de leerstof praten, elkaar uitdagen om een moeilijk begrip uit te leggen, hun gedachten onder woorden brengen, ondergaat de leerstof een persoonlijke bewerking en krijgt daardoor meer betekenis voor het kind. Kinderen leren op deze manier van en met elkaar.

Coöperatief Leren wordt in alle groepen systematisch ingezet. Coöperatief leren verhoogt de motivatie, de betrokkenheid en de resultaten van het leren.

 4.3 Onderwijsconcept

Naast bovenstaande basisvakken zijn we in het schooljaar 2020-2021 gestart met het implementeren van Jeelo (Je Eigen Leer Omgeving). Jeelo werkt met projecten over maatschappelijk relevante onderwerpen. Alle groepen zijn tegelijk met hetzelfde project bezig. De peuters en de kinderopvang doen hierin ook mee.

Jeelo biedt 6 projecten per jaar waarbinnen wereldoriëntatievakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, kunst en cultuur, verkeer, burgerschap en creativiteit aan bod komen. Het doel van deze vorm van aanbod is:

 • kinderen leren meer,
 • zijn goed voorbereid op de toekomst
 • en benutten hun talenten maximaal.

Uitgangspunt is het leren in en van betekenisvolle situaties.

De Jeelo projecten bestaan uit de volgende 3 pijlers:
Samen leven:
Er wordt een verbinding gelegd vanuit de pijlers samen werken en zelfstandig leren naar de samenleving. Tijdens elk Jeelo project worden (plaatselijke) maatschappelijke organisaties actief bij het leren betrokken. We gaan op bezoek bij een maatschappelijk organisatie en we nodigen een maatschappelijke organisatie op school uit. Dit vergroot de maatschappelijke betrokkenheid van kinderen en verbindt dat wat kinderen in de klas leren met de praktijk van het dagelijkse leven en werken. Zo wordt het onderwijs betekenisvol!
Samen werken:
Kinderen werken tijdens elk project in kleine groepjes aan een eindproduct. Ze oefenen voortdurend met zaken als samenwerken, plannen, evalueren, presenteren, vergaderen, feedback geven. Dat zijn onmisbare competenties en vaardigheden, die ze later in allerlei situaties kunnen inzetten.
Kennis uit de pijler “zelfstandig leren” wordt hierin meegenomen. Ook de vaardigheden en kennis uit de pijler “samen leven” worden hierin betrokken. De eindproducten zijn telkens verschillend. De ene keer is het een werkstuk, vervolgens het organiseren van een speelgoedmarkt, het maken van een blog, het maken van een meubelstuk, een presentatie geven, een interview houden enz.
Zelfstandig leren:
Kinderen nemen kennis tot zich door in eenheden binnen een digitale leeromgeving door te werken. Deze digitale werkplek is overal te bereiken. Kinderen kunnen hier op elke plek aan werken. Het biedt ouders de mogelijkheid samen met hun kind leerstof op dit gebied door te nemen. Kinderen hebben een eigen inlognaam en wachtwoord.

In het nieuwe schooljaar gaan we Jeelo verder implementeren.

Voor meer informatie over Jeelo: www.jeelo.nl 


 4.4 Onderwijsteam

Ons team bestaat uit een directeur, een intern begeleider, groepsleerkrachten, een onderwijsassistent en een conciërge. Acht betrokken en deskundige groepsleerkrachten bieden onderwijs aan ca. 110 leerlingen, verdeeld over vijf groepen. Elke groep heeft één fulltime of maximaal twee vaste, parttime leerkrachten.

De leerkrachten zijn dit schooljaar als volgt verdeeld over de groepen:
Groep 1/2: Eliza Janssen en Britt Spin
Groep 3: Esther Aukes en Britt Spin
Groep 4/5: Michelle van Gaal en Simone Winkeler
Groep 6/7: Alice Zweers
Groep 8: Joost van Heel

Daarnaast wordt het team versterkt door:
Moniek Mühren; Coördineert als intern begeleider de individuele leerlingenzorg.
Rowan Hofs: Onderwijsassistent
Miranda Zegers: Conciërge (vier ochtenden in de week).
Paula van ’t Hof: Directeur (maandag tot en met donderdag)

Lees hier meer over ons team

 4.5 Vervanging

Wij hebben niet vaak een invaller nodig, maar wanneer een leerkracht ziek is, kunnen we via een vaste vervangingspool een invaller aanvragen. Mocht er geen invaller beschikbaar zijn dan zullen we in eerste instantie de groep kinderen intern opvangen.

4