Ouders

 8.1   Contact

Een goed contact met ouders vinden wij erg belangrijk. Dat begint al bij het kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek nemen wij uitgebreid de tijd voor u en uw kind, vertellen wij u over de dagelijkse gang van zaken en geven wij u een rondleiding. Ook gedurende de tijd die uw kind bij ons doorbrengt proberen wij u zo goed mogelijk te betrekken bij het wel en wee van uw kind.

Als ouder draagt u de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van uw kind voor een groot gedeelte aan ons over. Toch zijn we in heel veel opzichten afhankelijk van u als ouders, alleen al door uw belangstelling voor wat uw kind leert en meemaakt. Wij zijn van mening dat een kind zich het best ontwikkelt in de driehoek ouders – kind – kindcentrum. Wanneer u als ouders aan uw kind laat merken dat u belangstelling heeft voor wat uw kind meemaakt, groeit de interesse van uw kind ook.

Kinderen komen niet alleen naar het kindcentrum om kennis op te doen, maar zeker ook om op een goede en prettige manier met andere kinderen en de leerkrachten/pedagogisch medewerkers te leren omgaan. Overleg en afstemming zijn daarom erg belangrijk. Het werkt niet als een kind telkens met twee héél verschillende voorbeelden wordt geconfronteerd. Daarom is het erg goed dat ouders en leerkrachten/pedagogisch medewerkers elkaar aanvullen en elkaar informeren. Daarnaast vinden we het fijn wanneer u, waar mogelijk een bijdrage levert tijdens de verschillende projecten en leer- en speelactiviteiten.

Als u het ergens niet mee eens bent of u plaatst vraagtekens bij het één of ander, is het goed om dat rustig te bespreken met de leerkracht/begeleider van uw kind. Als wij vragen hebben of belangrijke informatie over uw kind, zullen we met u contact opnemen.

Lees hier voor meer informatie over “ouders op Sunte Werfert”

 8.2   Communicatie

8.2.1 Informatie

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt over de gang van zaken op Sunte Werfert. Naast de waardevolle informele momenten in en om het kindcentrum maken we gebruik van de volgende communicatiemiddelen om ouders op de hoogte te houden:

  • Elke twee weken komt er een nieuwsbrief uit, die door de directeur met alle ouders van Sunte Werfert via Klasbord en website gedeeld wordt;
  • Er worden informatieavonden georganiseerd, waar u informatie over een bepaald onderwerp krijgt;
  • Drie keer per jaar worden er in het onderwijs oudergesprekken gepland, waarin we u informeren over de ontwikkeling van uw kind aan de hand van de observaties en resultaten;
  • Elke groep heeft een eigen klasbordpagina, waarop direct informatie en foto’s van de groep van uw kind terug te zien en te lezen is. Deze foto’s en informatie mogen niet gedeeld worden op social media;
  • Daarnaast vindt u op onze Facebookpagina en Instagram actuele informatie. Er zijn heldere afspraken en protocollen over het plaatsen en delen van informatie en beeldmateriaal.

8.2.2 Persoonsregistratie

Het onderwerp privacy is belangrijk, omdat er steeds meer gegevens digitaal worden opgeslagen. De digitale mogelijkheden worden steeds groter en de daarmee gepaard gaande risico’s van inbreuk op de privacy nemen toe. Om de privacy nog beter te beschermen is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd.

Privacy is een grondrecht en gaat over de bescherming van persoonsgegevens. Leerling-gegevens zijn persoonsgegevens. Vaak bevatten leerlinggegevens gevoelige informatie, zoals informatie over gezondheid, vraagstelling rond leren en gedrag en godsdienst. Deze persoonsgegevens worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd en mogen alleen worden vastgelegd als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor begeleiding van leerlingen of voor bijzonderheden. Denk hierbij aan de registratie van allergieën, zodat hiermee rekening gehouden kan worden bij traktaties of lunches. Of de registratie van diabetes, zodat in geval van nood de juiste procedure kan worden gevolgd. Alles wat er met persoonsgegevens wordt gedaan, wordt in de wet verwerken genoemd. Verwerken is onder meer: online en offline persoonsgegevens verzamelen, kopiëren, opslaan, verspreiden, publiceren, delen en uitwisselen.

Binnen de school worden de volgende persoonlijke gegevens verwerkt:

· persoonsgegevens in relatie tot de wettelijke verplichtingen bij inschrijving van de leerling;

· gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid en het welzijn van de leerling;

· gegevens over de aard en verloop van het onderwijs: de behaalde leerresultaten;

· gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs;

· gegevens ten behoeve van de ondersteuning van de leerling.


Uitwisseling van (persoonlijke) gegevens met derden, staat in het onderwijs altijd in het teken van het bevorderen van het onderwijsleerproces. Denk hierbij aan het werken met Google Workspace.

Het uitgangspunt is dat:

  • zoveel mogelijk gekozen wordt voor de uitwisseling van anonieme gegevens;
  • persoonlijke gegevens slechts worden uitgewisseld met toestemming van de ouders/verzorgers (hiervoor ontvangt u jaarlijks een toestemmingsformulier);
  • bij het ontbreken van toestemming van de ouders/verzorgers gebeurt dit op basis van het verenigbaarheid criterium uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (daarbij gaat het om de belangen van de leerling in het kader van begeleiding, gezondheid en welzijn, waarbij slechts die gegevens mogen worden uitgewisseld die een relatie hebben met het doel van de oorspronkelijke registratie).

8.2.3 Foto en filmmateriaal

Het is ouders/verzorgers niet toegestaan om foto’s en/of filmpjes van kinderen, anders dan hun eigen kind(eren) via sociale media te verspreiden. Dat is wettelijk zo bepaald. Om ouders en verzorgers toch te laten zien welke activiteiten er op school plaatsvinden, worden er af en toe foto’s en filmpjes van de kinderen gemaakt. Deze worden via de klasbord pagina binnen de eigen groep verspreid. Daarbij houden wij vanzelfsprekend rekening met de privacy-rechten van het kind.

Voor het mogen plaatsen van foto- en filmmateriaal waar leerlingen opstaan, hebben wij per leerling elk jaar opnieuw toestemming van de ouders/verzorgers nodig. Dit toestemmingsformulier wordt jaarlijks, aan het begin van het schooljaar aan de ouders onder de aandacht gebracht en dient via Klasbord ingevuld te worden. Foto’s en filmpjes van leerlingen van wie geen toestemmingsformulier in de leerlingenadministratie is opgenomen, worden niet gepubliceerd.

Indien de school voor andere media-uitingen (bijvoorbeeld een flyer, poster of boekje) een afbeelding van een leerling wil gebruiken, vraagt de school de ouders/verzorgers daar in een aparte brief toestemming voor. Een getekende akkoordverklaring van de ouders/verzorgers wordt in de leerlingenadministratie opgenomen, alvorens van het beeldmateriaal van de betreffende leerling gebruik mag worden gemaakt.

Als ouders/verzorgers kunt u uw toestemming te allen tijde weer intrekken. De afbeeldingen/het filmmateriaal van de betreffende kind(eren) zullen dan verwijderd

worden. De school kan echter niet voorkomen dat anderen, in de periode dat de foto’s wel op internet stonden, de foto’s gedeeld hebben. De school kan dan ook geen garantie geven dat de verwijderde afbeeldingen niet elders op het internet kunnen staan.


8.2.4 Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Binnen Wonderwijs beschikken wij over een Functionaris Gegevensbescherming. Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw of uw kinds privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG.

Onze Functionaris Gegevensbescherming is Frederik Petersen.

De FG is telefonisch bereikbaar op 030 - 889 65 75 of per e-mail op fg@lumengroup.nl. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website.

Lumen Group B.V. Reactorweg 301 3542 AD UTRECHT


 8.3   Ouderbetrokkenheid

Anchor8.3.1 Oudercommissie
Sunte Werfert prijst zich gelukkig met een actieve groep van betrokken ouders in de oudercommissie. Het doel van de OC is het ondersteunen van het team bij het organiseren van allerlei activiteiten. De OC helpt met de uitvoering van activiteiten als sportdag, Sinterklaas, Kerstmis, excursies, carnaval, afscheid schoolverlaters, enz. Deze activiteiten worden altijd in samenwerking met het team georganiseerd.
Ook bij allerlei andere activiteiten wordt de ondersteuning van u als ouder zeer op prijs gesteld. Zo maken we graag gebruik van ouderhulp bij het onderhoud van de speelplaats en het speel - en leermateriaal. Vragen we hulp bij onder andere handvaardigheid en sport- en speldagen.

Wij hopen dat u af en toe de ruimte en de tijd vindt om u in te zetten voor ons kindcentrum.

8.3.2 Medezeggenschapsraad; MR en GMR
Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders meedenken, meepraten en meebeslissen over het op school gevoerde beleid. Onze medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden. Zaken waar de MR zich zoal mee bezig houdt zijn: Financiën, Personeelsbeleid, Passend Onderwijs, vakantierooster en andere beleidszaken op schoolniveau. U kunt de MR bereiken via mr.suntewerfert@wonderwijs.nl .

Daarnaast is er binnen stichting Wonderwijs een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Onze medezeggenschapsraad heeft een aantal bevoegdheden overgedragen aan de GMR. De GMR overlegt dan binnen het kader van de overgedragen bevoegdheden over aangelegenheden die alle scholen binnen onze stichting gezamenlijk aangaan.

 8.4   Vrijwillige ouderbijdrage

Aan alle ouders van de kinderen in ons basisonderwijs wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze is bedoeld om extra activiteiten zoals Sinterklaas; Kerst; Carnaval; sportdagen enzovoort mogelijk te maken. De MR stelt de hoogte van deze bijdrage vast en de Oudercommissie int deze. Hoewel het formeel een vrijwillige bijdrage betreft, vragen wij u deze bijdrage te betalen. Van dit geld kunnen we alle extra activiteiten en feesten voor de kinderen organiseren. Al het geld gaat dan ook rechtstreeks naar de kinderen. Kinderen van wie de ouders deze vrijwillige bijdrage niet kunnen of willen betalen, zullen niet uitgesloten worden om aan de activiteiten deel te nemen.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op €37,50 per kind per jaar. Hiervan wordt €27,50 gereserveerd voor het schoolreisje en €10,- voor de andere activiteiten gedurende het schooljaar.

Eenmaal per jaar legt de OC verantwoording af aan alle ouders en bespreekt de algemene gang van zaken, zoals het financiële overzicht, de besteding van het afgelopen jaar en de begroting van het nieuwe jaar.

 8.5  Ouderbetrokkenheid

We vinden uw ervaring, uw mening erg belangrijk. Daarom zetten we op Sunte Werfert periodiek, maar minimaal eens in de twee jaar, een onderzoek uit onder alle ouders en verzorgers. Via een vragenlijst worden ouders betrokken bij ons onderwijsaanbod, kwaliteit en communicatie. Middels deze vragenlijst krijgen we een indruk van verbeterpunten en aanbevelingen. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om in nauwe samenwerking met alle medewerkers, medezeggenschapsraad, oudercommissie en ouders verbeteringen in de kwaliteit en in de samenwerking aan te brengen.

8