Onderwijsorganisatie

Onderwijs
organisatie

 5.1 Aanmelden/instromen

Indien u belangstelling heeft voor het onderwijs binnen ons kindcentrum, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de directeur Paula van 't Hof om een afspraak te maken voor een intake en een gesprek. Zij neemt rustig de tijd voor u om kennis te maken en laat u de sfeer binnen het kindcentrum zelf ervaren. Wanneer u wilt, kunt u vervolgens uw kind aanmelden.

Voor de opvang en de peuterspeelzaal definitieve inschrijving via de Kikkerkoning en SPO. Krijgt u tijdens dit gesprek alle gevraagde informatie.

Voor het basisonderwijs neemt de directeur na de eerste aanmelding, rond de derde verjaardag van uw kind contact met u op om te vragen of u uw kind wilt inschrijven voor het basisonderwijs binnen Sunte Werfert. Op dat moment gaan we uw kind officieel inschrijven voor groep 1. Wanneer uw kind is ingeschreven, krijgt uw kind zes weken voor de vierde verjaardag een uitnodiging van de leerkracht en kunt u contact opnemen om met de leerkracht wenafspraken te maken. Uw kind mag vast vier ochtenden komen meedraaien in de kleutergroep. Zodra uw kind vier jaar is, is uw kind elke dag welkom in de kleutergroep.

Om uw kind snel te leren kennen, willen we graag meer weten over de periode voor hij/zij bij ons in groep 1 start. We vragen daarom altijd toestemming om een “warme” overdracht op te mogen vragen bij de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf en we vragen u als ouders om een intakeformulier in te vullen. De groepsleerkracht bespreekt deze gegevens met u in een startgesprek nadat uw kind twee weken in groep 1 zit.

Het aanmelden van broertjes/zusjes kan ook op het aanmeldformulier. Zij hebben namelijk altijd voorrang bij plaatsing in het onderwijs.

Kinderen die instromen in een hogere groep worden in overleg direct geplaatst.

Lees hier meer over aanmelden en inschrijven van uw kind

 5.2  Openingstijden

5.2.1 Opvang
Het kinderdagverblijf is door de weeks dagelijks geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur. Op officiële feestdagen is het dagverblijf gesloten. In overleg is het mogelijk een half uur vervroegde of een half uur verlengde opvang af te nemen.

Naast de vaste reguliere dagen dat u uw kind brengt, is het mogelijk om extra dagen af te nemen. Naar rato ontvangt u jaarlijks extra dagen die u kosteloos in kunt zetten voor extra opvang.

5.2.2 Peuterspeelzaal
Van maandag tot en met donderdag is uw peuter welkom van ochtend van 8.30 uur tot 18.00 uur op de peuterplusgroep in ons kindcentrum.

5.2.3 Onderwijs
Op Sunte Werfert hanteren wij in het basisonderwijs een continurooster volgens het model ’verkorte middagpauze’. Alle kinderen blijven de hele dag op school en nemen eten en drinken mee. De leerkracht eet met de kinderen in de klas. Daarna gaan de kinderen buiten spelen en heeft de leerkracht pauze. Als de kinderen buitenspelen is er pleinwacht. Volgens een vast rooster worden de conciërge, onderwijsassistenten, de intern begeleider of de directeur hiervoor ingezet.
De school is elke schooldag vanaf 8.15 uur open, de conciërge en de directeur staan elke dag op het plein om alle kinderen en ouders te verwelkomen. De kinderen lopen vervolgens direct door naar binnen. Om 8.30 uur beginnen de lessen. Alle ouders van de kinderen van groep 1 t/m groep 3 mogen met hun kind meelopen tot aan de deur van het klaslokaal. Uiterlijk om 8.30 uur verzoeken we alle ouders de school te verlaten.

De schooldag eindigt op verschillende tijden, afhankelijk van de dag en de groep waarin uw kind zit.

Schema lestijden:

 5.3 Vakantierooster

5.4 School ABC

Voor alle praktische schoolzaken hebben we een op de website een ABC gemaakt. In dit ABC kunt u veel praktische informatie vinden over bijvoorbeeld het doorgeven van afwezigheid, trakteren op school, verlof aanvragen etc.

Klik hier voor het School-ABC.


5.5 Leerplicht, verlof en schoolverzuim

Wij volgen bij het geven van verlof de voorschriften van de leerplichtwet en het verzuimprotocol dat in de regio is vastgelegd. Binnen de leerplichtwet mogen wij geen vakantie verlof verlenen buiten bovenstaande schoolvakanties. De enige uitzondering is dat een werkgever verklaart dat dit de enige vakantie betreft die het gezin in dat jaar heeft. Verder wordt er verlof verleend voor andere gewichtige omstandigheden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen voor zover niet mogelijk buiten de lesuren;
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten;
 • Verhuizing (1 dag);
 • Ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten;
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten;
 • Bij viering van 25-, 40- en 50-jarig dienstverband van ouders of grootouders
  (1 dag);
 • Bij viering van 12 ½ -, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag).Mocht u een verlofaanvraag willen doen, dan kunt u daarvoor een formulier bij de directeur van het kindcentrum opvragen. Deze zal dan het verlof al dan niet goedkeuren.

Ziekteverzuim wordt als zorgwekkend gezien als een leerling twee weken aaneengesloten ziek is, of zich vier keer (of meer) in een schooljaar ziekmeldt. Vervolgens treden onderstaande stappen in werking.

 • De school voert gesprekken met de verzuimende leerling en de ouders;
 • School-/jeugdarts van de GGD wordt, zo nodig, door de school ingeschakeld om te bepalen of een leerling in staat is onderwijs te volgen. De school informeert leerplicht over deze verwijzing;
 • Indien een leerling door de school-/jeugdarts in staat wordt geacht de school geheel of gedeeltelijk te kunnen bezoeken en wanneer de leerling dit vervolgens niet doet, schakelt de school leerplicht in;
 • Leerplicht onderneemt de nodige acties, die tot hervatting van het schoolbezoek moeten leiden.

Bij langdurig ziekteverzuim (meer dan twee weken) stelt de school een plan op voor huiswerk of inhaalwerk en adviseert indien nodig over alternatieven.

 5.6 Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis en kunnen klachten ontstaan.

We vertrouwen erop dat we klachten in de meeste gevallen in onderling overleg binnen het kindcentrum kunnen oplossen. Wij nodigen u dan ook uit om bij ontevredenheid met betrekking tot de opvang, de begeleider/pedagogisch medewerker van uw kind aan te spreken of de leidinggevende op locatie te benaderen. Wanneer u er samen niet uitkomt kunt u zich bij klachten over de opvang richten tot De Kikkerkoning en wanneer u klachten heeft over de peuterspeelzaal kunt u contact opnemen met leidinggevende van de peuterspeelzaal op dat moment. Bij onduidelijkheid kunt u altijd via de directeur of de interne contactpersoon binnen het onderwijs informatie inwinnen. Contactadressen vindt u achterin deze gids.

Binnen het onderwijs vragen wij u om bij ontevredenheid de leraar, intern begeleider en/of de directeur aan te spreken. Stichting Wonderwijs (in het vervolg: Wonderwijs) hecht waarde aan een zorgvuldige klachtenafhandeling binnen het onderwijs.

Binnen iedere school van Wonderwijs zijn één of twee interne contactpersonen werkzaam, die u bij klachten kunnen ondersteunen. Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen kinderen, ouders en medewerkers van de school een beroep doen op de ondersteuning van deze contactpersonen. Zij luisteren en geven advies en informatie over mogelijke vervolgstappen. Ook kunnen zij doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon of het College van Bestuur.

Binnen Sunte Werfert is Moniek Mühren, de interne contactpersoon.

De externe vertrouwenspersoon is een onafhankelijke deskundige, niet in dienst van de stichting. Deze kan ingeschakeld worden door iedereen die een relatie heeft met Wonderwijs: ouders, medewerkers, leerlingen, buurtbewoners of samenwerkingspartners.

De externe vertrouwenspersoon kan naast het geven van informatie en advies ook optreden als begeleider bij een klachttraject.

De externe contactpersoon is:
Mw. Sonja Tettero
Sonja@vertrouwenszaken.nl
06-24676470

Als na het contact met de schoolleiding de klacht naar uw mening onverhoopt niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u het voorval voorleggen aan het College van Bestuur van Wonderwijs (info@wonderwijs.nl / 0481-350003).

Voorwaarde hiervoor is dat de schooldirectie op de hoogte is. Klachten die u desondanks onvoldoende opgelost vindt, kunt u voor een objectief onderzoek voorleggen aan de klachtencommissie.

Wonderwijs is daarvoor aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO). Dit is een onafhankelijke landelijke klachtencommissie die kennis neemt van de klachten over gedragingen of beslissingen die spelen bij de desbetreffende stichting. De commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit over de gegrondheid ervan. De commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over te nemen maatregelen.

Voor een adequate behandeling moet de klacht binnen een jaar ingediend zijn bij de commissie.

Het adres van deze commissie is:
Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH DEN HAAG
info@gcbo.nl
telefoon: 070-3861697

Vanaf 1 januari 2020 zijn alle scholen van Wonderwijs aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie te Utrecht.

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
info@onderwijsgeschillen.nl
telefoon: 030 -2809590

Lees hier de klachtenregeling van bestuur Wonderwijs

5