Schooljaar 2023/2024 

Kindcentrum Sunte Werfert staat midden in de maatschappij en blijft volop in ontwikkeling.

Voor komend schooljaar staan de volgende speerpunten op onze planning.

  • De verdere ontwikkeling binnen ons kindcentrum naar een integraal kindcentrum. Waar kinderen in een veilige speel-leeromgeving vanuit een gezamenlijke visie en pedagogisch klimaat een doorgaande ontwikkeling kunnen doormaken;
  • Daarbij besteden we dit jaar extra aandacht aan de samenwerking tussen de Peuterplusgroep en de groepen 1/2 van het Basisonderwijs. Om daar de doorgaande ontwikkelingslijn goed vorm te geven. Daarnaast zal het aanbod in de Peuterplusgroep op de middagen structureel gericht zijn op talentontwikkeling van het jonge kind (peuter en kleuter). Hiervoor wordt op maandag, dinsdag en donderdag een extra pedagogisch medewerker ingezet;
  • Het Jeelo onderwijs borgen. Samen Leven, Samen Werken en Zelfstandig Leren vormen de pijlers van dit projectmatige aanbod. Dit schooljaar is het vierde jaar dat er, kindcentrum breed, projectmatig op deze manier wordt gewerkt. Meer informatie over Jeelo vindt u via de volgende link: www.jeelo.nl/voor-ouders/
  • Het werken in de klassen met DHH (het ontdekken van kinderen met talent), waarvoor medewerkers opgeleid zijn. Daarnaast bieden wij in samenwerking met basisschool De Esdoorn een plusklas aan in ons kindcentrum voor die kinderen die uit deze DHH naar voren komen, kinderen die meer aan kunnen en kinderen die op een andere manier leren/denken. Binnen de groepen wordt dit jaar de leerlijn voor kinderen die meer uitdaging aankunnen steeds meer structureel in de groepen geïmplementeerd;
  • Het inzetten van de overheidssubsidies (Nationaal Programma Onderwijs) om kinderen extra ondersteuning te kunnen bieden na de Corona lockdown periodes;
  • Wij werken voortdurend aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijsaanbod en houden daarbij de opbrengsten sterk in het oog. Dit schooljaar ligt hierbij de focus op Taal en (Begrijpend) Lezen. Er wordt gestart met een nieuwe taalmethode;
  • We gaan de overstap maken naar Leerling in Beeld, een vernieuwd Leerlingvolgsysteem, dat beter aansluit bij onze visie op de ontwikkeling van kinderen. Daarbij aansluitend zullen we een onderbouwde keuze maken voor de Doorstroomtoets.

Tot slot
De schoolgids heeft de instemming van de Medezeggenschapsraad en is goedgekeurd door het bestuur van de stichting Wonderwijs.

Wij hopen dat u na het lezen van deze gids een goede indruk van ons kindcentrum heeft gekregen. Neemt u gerust nog een kijkje op onze website voor meer informatie.

Bent u geïnteresseerd geraakt, nieuwsgierig geworden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op en maak een afspraak. Daarnaast staan wij altijd open voor suggesties en verbeteringen.

Namens het team van kindcentrum Sunte Werfert,

Paula van ‘t Hof
Directeur

9