14

De ouders

Samenwerken met ouders

Wij vinden het als school belangrijk om samen te werken met ouders. Samen willen we het beste voor uw kind.
Respect en vertrouwen hebben in elkaar is daarbij van groot belang. Als dit er niet meer is kan het zijn dat het misschien beter is dat elkaars wegen gaan scheiden en dat uw kind naar een andere school gaat.

Wij verwachten van ouders dat zij belangstelling hebben voor hetgeen hun kind aangaat. Daarom vinden wij het belangrijk dat ouders betrokken worden en zijn bij het onderwijs, dat ze weten waar wij mee bezig zijn, hoe hun kind het doet, enz. Zowel ouders als wij willen het beste voor het kind, daarom luisteren wij ook graag naar ouders. Ouders zijn de ervaringsdeskundigen en leerkrachten de onderwijsprofessionals en kennen het kind als leerling het beste. Als ouders en leerkrachten elkaars deskundigheid accepteren, dan komt dat ten gunste van het schoolsucces van het kind.

Ook wij hebben belangstelling voor uw kind en voelen ons verantwoordelijk voor hem/haar. Wij willen het graag weten als er problemen zijn, thuis iets bijzonders aan de hand is of als er iets met uw kind is. Kortom: vertel ons de zaken die voor ons van belang zijn om uw kind optimaal te kunnen begeleiden!
Uiteraard mag u erop vertrouwen dat wij altijd strikte vertrouwelijkheid zullen betrachten.

Informatievoorzieningen op onze school

Wij houden u via onderstaande informatievoorziening op de hoogte van wat er zoal op school gebeurt.

  • U kunt een afspraak maken met de groepsleerkracht van uw kind. Er kan gesproken worden over hoe uw kind het doet, hoe het met bepaalde leerstof zit, of er problemen zijn, ideeën die u hebt voor een bepaalde activiteit, enz.
  • Wekelijks verschijnt het 'Esdoornblaadje'; onze eigen nieuwsbrief. Deze wordt u digitaal toegestuurd. Mocht u deze niet ontvangen check dan even of uw e-mailadres in de administratie van school wel klopt.
  • Vlak voordat uw kind bij ons op school komt ontvangt u per e-mail de schoolgids, de groepsinformatie en de informatiekalender.
  • Elk schooljaar beginnen we in de eerste weken met een startgesprek. Dit is een moment met ouders en kind om met elkaar kennis te maken en helder te krijgen wat we van elkaar verwachten.
  • Aan het begin van ieder schooljaar hebben we een groepsouderavond. Deze avond is een toelichting op de groepsinformatie die u van te voren wordt gemaild. Op deze avond krijgt u informatie over wat er zoal dat schooljaar in de groep gebeurt.
  • In november zal de AC en de MR in een jaarvergadering het (financieel) jaarverslag en de begroting voor de ouderbijdrage presenteren. We combineren dit met een thema-avond voor alle ouders.
  • In november organiseren wij een inloopmiddag. U kunt dan samen met uw kind aan het werk gaan met de materialen in zijn/haar groep.
  • Op onze website www.obsdeesdoorn.nl staat naast actuele informatie ook alle Esdoornblaadjes, protocollen, notulen MR vergaderingen enz.
  • Elke groep heeft een digitale Klasbord pagina. U kunt zich hierop gratis abonneren. Hierop vindt u informatie betreffende de groep. Dit kan zijn: toetsen waarvoor geleerd moet worden, IPC-excursies, afwezigheid leerkracht, foto’s en filmpjes van activiteiten enz.
  • Bij de start van een nieuw IPC-thema ontvangt u digitaal een ouderbrief met daarin informatie wat er in de groep wordt behandeld, wat de doelen zijn en hoe het thema zal worden afgesloten.

Welke inspraakmogelijkheden zijn er voor ouders?

Tegenwoordig hebben ouders meer inspraak in het onderwijs dan vroeger. Dat kan door middel van:

De Medezeggenschapsraad (MR)
Deze raad bestaat uit 6 personen, te weten 3 ouders en 3 leerkrachten. De oudergeleding wordt steeds voor een periode van 3 jaar door middel van verkiezingen door de ouders gekozen. Als deze termijn verstreken is krijgt u informatie over de procedure van verkiezingen, zoals herkiesbaar stellen (dat is éénmaal mogelijk), opgeven van tegenkandidaten en datum van verkiezingen. Het personeel van de MR heeft ook een zittingstermijn van 3 jaar. Het team beslist wie er voor 3 jaar als afgevaardigde van het personeel in de MR zitting heeft. De directeur is als adviserend lid bij de vergaderingen aanwezig, de teamleider en een ouder van Lichtenbeek zijn ook als adviserend lid aanwezig. De MR heeft zowel instemmingsrecht als adviesrecht voor bepaalde zaken. Dit is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). U kunt hierbij denken aan begroting, formatieplan, vaststelling ouderbijdrage, veiligheid, pesten, enz. De (G)MR bespreekt diverse onderwerpen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, de agenda wordt als bijlage bij het Esdoornblaadje gemaild. De notulen van de MR vergaderingen staan op de website.

Wonderwijs heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit leerkrachten en ouders. Via de GMR kunnen ouders en personeel meedenken, meepraten en meebeslissen over onderwerpen die alle scholen binnen Wonderwijs aangaan. www.wonderwijs.nl/Over-ons/Medezeggenschap

De Activiteitencommissie (AC)
Deze commissie bestaat uit 6 ouders. De AC regelt en denkt mee bij activiteiten zoals Sinterklaas, kerstviering enz. Hiervoor doen zij de inkopen, versieren de zaal, zetten spullen klaar die nodig zijn, zetten koffie enz.
Zij hebben geen vastgestelde zittingsperiode maar verlaten de AC in ieder geval als hun kind onze school verlaat. In het 'Esdoornblaadje' staat dan een oproep voor de aanmelding van nieuwe leden. Daarnaast beheert de AC de gelden van de vrijwillige ouderbijdrage. Zij leggen hier ook jaarlijks verantwoording over af in de jaarvergadering.

Activiteiten op school waar ouders bij helpen
Op school hebben wij regelmatig activiteiten waarbij wij niet zonder de hulp van ouders kunnen. Denkt u maar aan: helpen bij het tutorlezen, assisteren bij de sport- en speldagen, vertellen over uw beroep als dat binnen een thema goed past, meegaan op IPC-excursie, enz. Heeft u nog goede ideeën, kom er dan mee bij ons. Misschien kunnen wij er wat mee.

Groepsouders
Bij ons heeft elke groep een of twee groepsouders. Zij fungeren als schakel tussen leerkracht en de ouders van de groep. De groepsouder assisteert de leerkracht bij de voorbereiding en organisatie van niet lesinhoudelijke activiteiten. U kunt hierbij denken aan: signaalfunctie/spreekbuis van andere ouders in de groep, ouders betrekken bij activiteiten zoals: rijden bij een excursie, begeleiden, knutselen enz.


Wat moet u doen als u klachten heeft   

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis en kunnen klachten ontstaan. Wonderwijs hecht waarde aan een zorgvuldige klachtenafhandeling. We vertrouwen erop dat we klachten in de meeste gevallen in onderling overleg binnen de school kunnen oplossen. Wij nodigen u dan ook uit om bij ontevredenheid in eerste instantie de leraar te benaderen. Daarna kunt u eventueel de intern begeleider en/of de directeur aanspreken.

Binnen iedere school van Wonderwijs zijn één of twee interne contactpersonen werkzaam, die u hierbij kunnen ondersteunen. Bij ons op school zijn dat Maaike van der Putten en Paul Baayens.

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen kinderen, ouders en medewerkers van de school een beroep doen op de ondersteuning van deze contactpersonen. Zij luisteren en geven advies en informatie over mogelijke vervolgstappen. Ook kunnen zij doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon of het College van Bestuur.

De externe vertrouwenspersoon is een onafhankelijke deskundige, niet in dienst van de stichting. Deze kan ingeschakeld worden door iedereen die een relatie heeft met Wonderwijs : ouders, medewerkers, leerlingen, buurtbewoners of samenwerkingspartners. De externe vertrouwenspersoon kan naast het geven van informatie en advies ook optreden als begeleider bij een klachttraject.

Dit is: Mw. Sonja Tettero; M: 06-24676470 E: Sonja@vertrouwenszaken.nl

Als na het contact met de schoolleiding de klacht naar uw mening onverhoopt niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u het voorval voorleggen aan het College van Bestuur van Wonderwijs (info@wonderwijs.nl / 0481-350003). Voorwaarde hiervoor is dat de directie op de hoogte is.

Klachten die u desondanks onvoldoende opgelost vindt, kunt u voor een objectief onderzoek voorleggen aan de klachtencommissie. Wonderwijs is daarvoor aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie te Utrecht. Dit is een onafhankelijke landelijke klachtencommissie die kennis neemt van de klachten over gedragingen of beslissingen die spelen bij de desbetreffende stichting. De commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit over de gegrondheid ervan. De commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over te nemen maatregelen.

Voor een adequate behandeling moet de klacht binnen een jaar ingediend zijn bij de commissie. Het adres is:

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
info@onderwijsgeschillen.nl
telefoon: 030 -2809590
Klik hier voor de klachtenregeling
van deze commissie.

De ouderbijdrage

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de AC/MR. De ouders zijn vrij om meer bij te dragen als ze dat willen. Voor kinderen die gedurende het schooljaar binnen komen geldt een andere regeling. Komen ze binnen tussen augustus en december dan vragen wij €40,- per kind. Stromen ze binnen vanaf januari tot en met juni dan geldt een ander tarief. De bijdrage wordt gebruikt om de festiviteiten te kunnen bekostigen. Te denken valt aan: sinterklaascadeautje, kerst, carnaval, sport- en speldagen, IPC-excursies.

Iedere groep gaat meerdere keren op excursie of neemt deel aan een activiteit die past bij het IPC-thema. Op deze manier kunnen wij het onderwerp nóg betekenisvoller maken. Groep 7 neemt ieder jaar deel aan een ‘survival’ dag. De kosten voor al deze activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage.

Groep 8 gaat aan het eind van het schooljaar op schoolkamp. De kosten hiervan zijn voor rekening van de ouders. Jaarlijks vindt er kascontrole plaats en komt het financieel jaarverslag op een jaarvergadering voor alle ouders ter sprake.