5

De organisatie van ons onderwijs

De schoolorganisatie

Binnen onze school werken we met groepen. Een kind doorloopt, normaal gesproken, de basisschool van groep 1 t/m groep 8.

Hoe zijn de groepen samengesteld

Onze school telt momenteel 13 groepen. Zoals het er nu naar uitziet starten wij in januari 2021 met een 14e groep: de instroomgroep voor kleuters. Wij hebben op school geen aparte groepen 1 en 2, maar groepen 1/2. Kinderen van verschillende leeftijden, variërend van 4 t/m 6 jaar, zitten bij elkaar in een groep. We spreken dan over een heterogene groep bestaande uit oudste en jongste kleuters. Wij hebben daar bewust voor gekozen. Je hebt niet alleen het voordeel dat de jongere kleuter snel iets van een oudere ‘leert’, maar ze leren ook met elkaar omgaan en elkaar waarderen. Om maar een voorbeeld te noemen: oudere kleuters helpen de jongere kleuters met het maken van een puzzel of het aantrekken en dichtdoen van een jas.

Vanaf groep 3 is het merendeel van de groepen homogeen, dus bijvoorbeeld groep 4 of 6. Daarnaast hebben we ook twee combinatiegroepen (groep 5/6 en 7/8). Daar kiezen we voor wanneer het aantal leerlingen voor een bepaalde groep te groot is om er één groep van te maken en te klein is voor twee groepen.

Hoe werken we binnen de groepen

In de kleutergroepen is de ontwikkeling van het kind uitgangspunt d.m.v. ‘spelend leren’. We stemmen de activiteiten op de kinderen af, steeds net ietsje moeilijker. Spelactiviteiten bieden de beste mogelijkheden om te ontwikkelen voor jonge kinderen. We doen activiteiten zowel in de grote kring als in de kleine kring. In een kleine kring zijn de kleuters beter betrokken bij wat er wordt gedaan, de rest van de groep is zelfstandig aan het werk. Opvoeden naar zelfstandigheid, daar zijn wij met kleuters ook mee bezig. Wij proberen de kleuters zelf keuzes te laten maken en zelf te leren plannen (d.m.v. digitaal keuzebord aangeven wat je wilt gaan doen). Ontdekkend/experimenterend bezig zijn, je laten helpen door een oudere kleuter of als jongste kleuter een oudste laten zien wat jij hebt ontdekt, zijn allemaal zaken die je dagelijks in de kleutergroepen kunt zien. We streven ernaar dat zowel de sociaal emotionele-, motorische- als de algemene ontwikkeling van de kleuter in samenhang wordt ontwikkeld. Het lokaal is een uitdagende leeromgeving waar kinderen ook in aanraking komen met letters en cijfers.

In groep 3 en 4 werken we ook met ‘spelend leren’. Hiermee zorgen we voor een doorgaande lijn vanuit de kleutergroepen. Dat betekent dat de kinderen instructie krijgen en daarna spelend met de verwerking bezig zijn. Door materiaal in te zetten wordt er spelenderwijs geoefend aan het doel van de les. De basisvaardigheden worden op deze manier geoefend in zowel groep 3 als 4.

Vanaf groep 3 werken we volgens het ‘gedifferentieerd leerstofjaarklassensysteem’. In principe ligt voor iedere groep de leerstof die behandeld moet worden in één schooljaar vast. Maar er zijn kinderen die meer kunnen en er zijn ook kinderen waar de leerstof te moeilijk voor is. Dat betekent dat de leerstof op drie verschillende niveaus in een groep door kinderen wordt verwerkt. Dat is: differentiëren in leerstof binnen een jaargroep. De cognitief sterke leerlingen (talenten) gaan aan de slag met verrijkingsstof (extra verdiepingsopdrachten) en de leerlingen die er nog wat moeite mee hebben (hulpgroep) krijgen extra aandacht bij de instructietafel, verlengde instructie noemen we dat. Als een kind het moeilijk blijft vinden, krijgt het kind de minimumstof (basisstof) aangeboden. Voor alle vakken gebruiken wij nieuwe methodes die meer differentiatiemogelijkheden bieden en de computer. Daarnaast hebben we ook nog de orthotheek. Hierin staan testen en toetsen, extra oefenstof, diverse materialen voor kinderen die meer aankunnen of extra moeten oefenen. We zetten dit in zodat een kind zoveel mogelijk op zijn eigen niveau bezig kan zijn.

In de groepen 4 t/m 8 wordt gewerkt met dag- en weektaken. Kinderen kunnen hiermee hun opdrachten zelf plannen en op eigen tempo maken.

Lichtenbeek

Op 1 augustus 2010 is er in onze school een onderbouwgroep (Rupsen) gestart voor kinderen die vanwege hun verstandelijke of lichamelijke beperking extra zorg nodig hebben. Inmiddels werken we met een onderbouw- (Rupsen), middenbouw- (Vlinders) en een bovenbouwgroep (Libellen). Deze groepen zijn een dependance van ‘Lichtenbeek’, school voor speciaal onderwijs in Arnhem. We streven ernaar dat deze groepen niet veel groter dan 12 leerlingen worden zodat er maximale aandacht aan ieders capaciteiten kan worden besteed. Voor de groep staat een leerkracht en een onderwijsassistent. Ook is er personeel dat wat meer op de zorg is gericht.

We proberen te voorkomen dat jonge kinderen, die extra zorg en aandacht nodig hebben, voor hun onderwijs naar de speciale school in Arnhem moeten reizen. De groepen van Lichtenbeek werken samen met de kleutergroepen en groep 3 t/m 6, er worden gezamenlijke activiteiten gedaan waaronder IPC, lezen en gym. Bij de kleutergroepen integreren de kinderen dagdelen en nemen daarbij deel aan diverse activiteiten. Dit wordt individueel bepaald. Alle kinderen krijgen zoveel mogelijk onderwijs op maat en we blijven zoeken naar aansluiting bij de groepen van het reguliere onderwijs op De Esdoorn. Een prachtig voorbeeld van Passend Onderwijs!

De kinderraad  

Onze school heeft een kinderraad. Uit de groepen 5 t/m 8 zitten uit iedere groep 2 kinderen 1 jaar lang in deze raad. Ook uit de bovenbouwgroep van Lichtenbeek (Libellen) neemt een leerling deel aan de Kinderraad. De leden van de raad worden door de kinderen uit de groep gekozen. Zij komen elke 2e maandag na een vakantie een uur bij elkaar om met de directeur zaken die door henzelf of door de school zijn ingebracht te bespreken. Punten die o.a. ter sprake komen zijn: afspraken en regels, rommel in de school, gebruik mediatheek en speelplaats, uitslag leerling-enquête en nieuwe plannen en ideeën.

Er wordt door de kinderen een verslag van iedere bijeenkomst gemaakt en dit wordt aan alle groepen uitgedeeld en besproken. Ook wordt het verslag bij het Esdoornblaadje verstuurd.