9

Voor het eerst op onze school

Informatie

Wanneer u een school zoekt voor uw kind, dan kunnen wij ons voorstellen dat u eerst behoefte hebt aan nadere informatie. Wij bieden u daarvoor naast deze schoolgids met algemene informatie verschillende mogelijkheden:

  • De informatiekalender. Hiermee heeft u een overzicht van de geplande activiteiten en jaarlijks veranderende zaken.
  • Een gesprek/rondleiding. U kunt daarvoor een afspraak maken met de directeur of de intern begeleider.
  • De website: www.obsdeesdoorn.nl. Hierop staat bijna alle informatie van onze school, waaronder de schoolgids, de informatiekalender, het Esdoornblaadje en veel actuele informatie.
  • Groepsinformatie. Specifieke informatie over de groep waar uw kind dat jaar in zit.

Aanmelden

Als uw kind 2,5 – 3 jaar oud is, gaat u op zoek naar een school voor uw kind. U kunt contact opnemen met onze school en een afspraak maken voor een gesprek en een rondleiding.
Indien u kiest voor onze school dan kunt u uw kind aanmelden, hiervoor vult u het aanmeldingsformulier in. Dit formulier kunt u bij ons ophalen en afgeven of downloaden via onze website en naar ons mailen. Voordat wij uw kind inschrijven kijken we eerst of wij de geschikte school zijn voor uw kind. Wanneer uw kind bijna 4 jaar is, krijgen wij het overdrachtsformulier van de voorschoolse voorziening (kinderopvang of peuterspeelzaal). Meestal wordt het aanmeldingsformulier automatisch een inschrijfformulier. In een enkel geval kunnen we samen tot de conclusie komen dat uw kind een specifieke onderwijsbehoefte heeft die specifieke ondersteuning vraagt die onze school niet kan bieden. In dat geval adviseren en helpen wij u om een andere school te zoeken. Zie voor meer informatie het hoofdstuk: Wat gebeurt er met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
Als u al één of meerdere kinderen op onze school heeft kunt u uw kind direct aanmelden en volgen wij de procedure van inschrijven zoals hierboven omschreven. Op het aanmeldingsformulier wordt u ook gevraagd of u akkoord gaat met: screenen door de logopediste, onderzoek door de schoolarts, het publiceren op Klasbord van gemaakte foto’s op school waar mogelijk uw kind op staat. Als u hiermee niet akkoord gaat, meld het dan op het formulier en we houden er rekening mee!
Als uw kind definitief bij ons is ingeschreven krijgt u van ons bericht als de gegevens zijn verwerkt.

Kennismaken

De leerkracht van een ingeschreven kleuter neemt ongeveer 4 weken van tevoren telefonisch contact met u op om af te spreken welke twee dagdelen uw kind mag komen ‘oefenen’. In principe komt de vierjarige de dag na zijn/haar verjaardag op school. Bij nieuwe kinderen in de groepen 3 t/m 8 wordt in overleg met de ouders gekeken of er een moment is waarop ze met de groep kunnen kennismaken. Alle ouders van nieuwe kinderen ontvangen via e-mail de schoolgids, de groepsinformatie en de informatiekalender. Ook ontvangt u een oudervragenlijst die u thuis mag invullen en in mag leveren bij de leerkracht van uw kind.
Binnen Elst is tussen de basisscholen afgesproken om kinderen die na 1 juni vier jaar worden pas na de zomervakantie toe te laten. Dat betekent dat kleuters die in de maanden juni t/m september vier jaar worden, direct na de zomervakantie mogen beginnen. Zij worden vóór de zomervakantie uitgenodigd voor de wisselmiddag. Op deze middag maken alle kinderen kennis met de groep, juf/meester en het lokaal waar ze na de zomervakantie starten. Dit geldt ook voor nieuwe leerlingen die in de hogere groepen komen. Kleuters die in december vier jaar worden adviseren wij om na de kerstvakantie te starten. Zij kunnen dan een rustige start maken. Zijn ze in de andere maanden jarig dan komen ze vóór hun verjaardag kennismaken en mogen ze de dag na hun verjaardag naar school.

De volgende stappen worden gezet als de school twijfelt of ze de begeleiding kan bieden:

Informatie verzamelen

  • Schriftelijke informatie opvragen bij ouders/verzorgers en relevante instellingen; ouders hebben informatieplicht.
  • De school neemt een beslissing over de toelating binnen 6 weken. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met nog eens 4 weken.
  • Op grond van de informatie maakt de school een afweging om wel of niet te plaatsen.

Afweging

Als de school twijfelt, kan een deskundige geconsulteerd worden of vindt een interne bespreking op school plaats. Er wordt onderzocht wat de leerling, de leerkracht en de ouders nodig hebben om de begeleiding te bieden. De school kan extra ondersteuning (een zogenaamd arrangement) inzetten om de begeleiding vorm te geven. De school stelt dan een groeidocument/ ontwikkelingsperspectief (OPP) op.
Het kan voorkomen dat de school nog geen beslissing over plaatsing kan nemen en vindt er een onderzoek plaats om de vragen die de school nog heeft te beantwoorden. Ouders wordt dan om toestemming gevraagd en geïnformeerd over de vragen die er nog zijn en worden uitgenodigd bij de bespreking. Termijn: als de periode van 6 weken na aanmelding door ouders is verstreken, krijgen ouders een brief waarin staat dat de termijn met 4 weken wordt verlengd, de reden wordt dan ook genoemd. Mocht de school na 10 weken nog niet tot een besluit tot plaatsing zijn gekomen dan schrijft de school tijdelijk in.
​​​​​​​
Op basis van de informatie en de eventuele onderzoeken wordt een besluit over toelating genomen. Bij dit overleg zijn verschillende disciplines aanwezig: de intern begeleider, de directeur, de leerkracht, eventueel de orthopedagoog, etc.
Mogelijkheid 1: plaatsing is toch haalbaar zonder extra ondersteuning (school schrijft in).
Mogelijkheid 2: plaatsing is haalbaar met extra ondersteuning. De school zet extra ondersteuning in (school schrijft in).
Mogelijkheid 3: plaatsing is niet haalbaar.
Bij alle genoemde mogelijkheden worden ouders betrokken.

Vervolg bij niet plaatsen

Als onze school de leerling de extra ondersteuning niet kan bieden, gaan wij een passende onderwijsplek op een andere school zoeken. Dat kan een reguliere school zijn, een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Belangrijk is dat een goede balans wordt gevonden tussen de extra ondersteuning die het kind nodig heeft, de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen.
Als het gaat om een (tijdelijke) plaatsing binnen een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs, dan vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring aan (TLV). Als het samenwerkingsverband geen TLV afgeeft, gaat de school op zoek naar een andere passende plek voor het kind.

Als ouders het niet eens zijn met de genomen beslissing

Ouders kunnen bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de school of Landelijke Klachtencommissie:
LKC, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. (www.onderwijsgeschillen.nl/)

Alle afspraken over extra ondersteuning in de vorm van arrangementen dan wel een toelaatbaarheidsverklaring voor een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, vindt u terug in het ondersteuningsplan en de jaarplanning-werkagenda van het Samenwerkingsverband PassendWijs:
www.swv-passendwijs.nl/
Direct naar informatie voor ouders en verzorgers:
www.swv-passendwijs.nl/ouders-en-verzorgers/
Op onze website www.obsdeesdoorn.nl/ vindt u ons schoolondersteuningsprofiel.