15

Leerplicht

Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op tenminste niveau 2) hebben. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar de kwalificatieplicht. Dit is geregeld in de Leerplichtwet. Ouders of verzorgers moeten hun kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat het kind naar school gaat.

Vrijstelling van schoolbezoek

In de leerplichtwet staat omschreven wanneer een kind de school niet kan of hoeft te bezoeken. Zo kent de leerplichtwet extra verlof voor gewichtige omstandigheden, religieuze feestdagen en extra vakantieverlof door de aard van het beroep van de ouder(s)/verzorger(s).
Om hier toestemming voor te krijgen moeten ouder(s)/verzorger(s) verlof aanvragen bij de directeur of wanneer het een aanvraag boven de 10 schooldagen betreft bij de leerplichtambtenaar. De directeur of de leerplichtambtenaar beoordeelt, op basis van de genoemde mogelijkheden in de Leerplichtwet, of er een gegronde reden is voor het toekennen van verlof.

Geen redenen voor verlof zijn:

  • Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten een schoolvakantie op vakantie te gaan.
  • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn.
  • Familiebezoek in het buitenland.
  • Vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding.
  • Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
  • Vakantie in verband met een gewonnen prijs.
  • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte.

Als ouder(s)/verzorger(s) en hun kind(eren) zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar toch op vakantie gaan, dan is er sprake van luxe verzuim.

Ongeoorloofd schoolverzuim

Als een leerling zonder geldige reden 16 lesuren afwezig is binnen vier weken, dan is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Ook wanneer een leerling vaak te laat komt of buiten de schoolvakanties op vakantie gaat (luxe verzuim) moet de school dit melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt de verzuimmelding in behandeling en zal in gesprek gaan met alle betrokkenen om zo in een goede samenwerking tussen de leerling, de ouder(s)/verzorger(s) en de school, het schoolbezoek te herstellen.
Gedurende de eerste twee weken na de zomervakantie is verlof sowieso ongeoorloofd.

Sancties bij ongeoorloofd verzuim

De inzet van de leerplichtambtenaar is niet vrijblijvend. Als het verzuim voortduurt, als de eerdergenoemde contacten onvoldoende resultaat opleveren of wanneer er sprake is van luxe verzuim, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. Dit kan leiden tot een verwijzing naar Bureau Halt of tot strafvervolging door de Officier van Justitie. De rechter kan hierop besluiten om een straf en/of een geldboete op te leggen. Ook kan er verplichte hulpverlening of Jeugdreclassering, opgelegd worden.

Wat doet het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Midden-Gelre?

Het Regionaal Bureau Leerplicht Midden-Gelre (RBL) voert de leerplichttaken uit voor acht gemeenten in Arnhem en omgeving. De leerplichtambtenaar ziet erop toe dat ouders, leerlingen en scholen de Leerplichtwet naleven en draagt bij aan het voorkomen en bestrijden van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Als er sprake is van verzuim of dreigend verzuim, kan de leerplichtambtenaar bemiddelen en begeleiden bij problemen en kan helpen bij het verwijzen naar hulpverleningsinstanties. Ook zet de leerplichtambtenaar zich in om, samen met ouder(s) en hulpverlenende instanties, een passende onderwijsplek te vinden voor leerlingen die door omstandigheden thuis zitten. Kijk voor meer informatie op www.rblmidden-gelre.nl/