16

De ontwikkeling van het onderwijs
in onze school

De verbetering van het onderwijs aan onze school

De school is een ‘lerende organisatie ‘. Dat betekent dat we altijd bezig zijn dingen te verbeteren om de kwaliteit van het onderwijs up-to-date te houden.
Het is een gegeven dat onze maatschappij verandert; het tempo waarin neemt toe. Dat houdt in dat wij ons daar voortdurend op moeten bezinnen. Je observeert veranderingen, denkt erover na, discussieert erover en probeert de voor jouw school juiste consequenties te trekken. Dit is een continu proces.
Een school die haar wortels in de samenleving heeft en de kinderen daar optimaal op wil voorbereiden, is een school in beweging. Het ontwikkelingsproces mag nooit stilstaan en vereist scholing, studie, reflectie en bijsturen; kortom de school als lerende organisatie.

Er zijn veel zaken waar onze school op dit moment mee bezig is, onder andere:

  • Bij IPC naast de vaardigheids- en inzichtsdoelen ook met de persoonlijke doelen werken.
  • Denkend luisteren in de groepen 1 t/m 4 en Denkend lezen in de groepen 5 t/m 8 borgen.
  • Taal verkennen en woordenschat integreren bij IPC.
  • Bij rekenen de nieuwste versie Pluspunt 4.0 invoeren in de groepen 5 t/m 8.
  • Spelend leren in groep 3 en 4 implementeren.
  • In de groepen de integratie met het personeel en de kinderen van Lichtenbeek verder vormgeven.
  • Evalueren ‘Mijn Rapportfolio’ en nadenken over de verwerking van de overige vakgebieden.
  • Verdiepen en leren omgaan met kinderen die passend onderwijs nodig hebben.

Als u geïnteresseerd bent in meer gedetailleerde informatie, dan kunt u het schoolplan van onze school lezen.

Waar hebben we ook nog regelmatig contact mee

De directeuren van de scholen van Wonderwijs hebben regelmatig overleg om zaken af te stemmen.
Verder hebben wij vanzelfsprekend ook regelmatig contact met scholen voor voortgezet onderwijs.
In het kader van Passend onderwijs werken wij samen met het samenwerkingsverband: ‘PassendWijs’. Wij hebben regelmatig contact met hun orthopedagogen en de mensen uit het ondersteuningsteam (OT). Zij hebben specifieke expertise op het gebied van o.a. gedrag, beperkingen en leerproblematiek.
Ook met de opleidingsscholen voor leerkrachten (PABO) en de opleiding voor klassen/onderwijsassistent (ROC) hebben wij regelmatig contact.

De resultaten van het onderwijs

Aan de hand van de resultaten van de Cito-toetsen en de IEP-toets (groep 8) kan, naast de scores van de individuele kinderen, afgeleid worden hoe de school het als geheel doet.Als de score voor bepaalde onderdelen beneden onze verwachting is, zoeken we naar de oorzaak ervan en trekken wij er onze consequenties uit.

Onze school voldoet bij deze toetsen aan de inspectienorm. Daar mag en kun je niet zonder meer conclusies uit trekken. Er bestaat een duidelijke relatie tussen schoolbevolking en scores op de toetsen. Het zal u niet verbazen dat een school in een 'goede wijk' van bijvoorbeeld Arnhem hoger scoort dan een school uit het stadscentrum. De conclusie trekken dat aan eerstgenoemde school het onderwijs beter is, zou een verkeerde zijn, immers men moet nooit appels met peren vergelijken! En bovendien is er meer binnen het onderwijs dat aan bod komt, maar niet in een toets-score wordt uitgedrukt. Het zou dan ook zeer onterecht zijn een school te beoordelen alleen op grond van dit soort scores. Dus, ondanks het feit dat onze school met haar gemêleerde schoolbevolking voldoende scoort, hopen wij dat u ‘veel breder’ naar ons zult kijken, want er is meer, veel meer!

Hieronder staan de verschillende soorten onderwijs waar onze leerlingen naar zijn uitgestroomd.