6

De samenstelling van ons team

Directeur

De directeur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de hele school. Zij wordt hierbij ondersteund door de intern begeleiders en bouwcoördinatoren. De intern begeleiders vervangen de directeur als zij afwezig is. De intern begeleiders, de teamleider van Lichtenbeek en de directeur vormen het managementteam (MT) dat zich vooral bezighoudt met de dagelijkse gang van zaken en het schoolbeleid: welke vernieuwingen zijn op komst, hoe kunnen we onze deskundigheid nog meer vergroten, welke zaken binnen ons onderwijs kunnen nog verbeterd worden, enz.

Groepsleerkracht

Hij/zij is dagelijks werkzaam met een groep kinderen; de juf of meester dus.

Intern Begeleider (IB-er) 

Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij de begeleiding van kinderen die een specifieke onderwijsbehoefte hebben. Zij voert een paar keer per jaar een groepsbespreking met alle leerkrachten. Dit is onder andere naar aanleiding van de gemaakte toetsen. Leerkrachten passen daarop de onderwijsplannen aan. Zij zorgt ervoor dat er gekeken wordt wat er nodig is voor passend onderwijs en schakelt, als dat nodig is, externen in. Zij zorgt voor terugkoppeling van de toetsgegevens van de Cito-toetsen en de Iep-toets, zowel op groeps- als op schoolniveau, zodat wij kritisch naar de kwaliteit van het door ons gegeven onderwijs blijven kijken.

Zij onderhoudt de contacten met adviesinstanties zoals Jeugdgezondheidszorg, Schoolmaatschappelijk Werk, Veilig Thuis, jeugdconsulenten van de gemeente, samenwerkingsverband PassendWijs en scholen voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs (SO).

In het licht van ons streven om steeds meer ‘Passend onderwijs’ te geven, wordt deze taak steeds belangrijker.

Coördinator  

Een aantal groepsleerkrachten is verantwoordelijk voor een bepaald vakgebied. Dat betekent dat hij/zij de ontwikkelingen binnen dat vakgebied en de daarbij behorende cursussen volgt. Deze coördinator zorgt er ook voor dat er regelmatig overleg is tussen groepsleerkrachten over recente ontwikkelingen binnen zijn/haar vakgebied. Zo is er o.a. een coördinator rekenen, lezen, IPC en ICT.

Ook hebben we coördinatoren voor de verschillende bouwen; kleuterbouw (1/2), onderbouw (3/4), middenbouw (5/6) en (bovenbouw (7/8). Wekelijks zitten zij bordsessies voor waarin zij zaken bespreken op zowel organisatorisch als onderwijskundig gebied. Ook bereiden de bouwcoördinatoren studie ochtenden voor hun bouw voor.


ICT-coördinator 

Hij is, samen met het MT, verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van I(nformatie) C(ommunicatie) T(echnologie) binnen onze school. Voor het systeembeheer heeft de school met een extern bedrijf een contract afgesloten. Een van onze doelstellingen is het steeds verder integreren van ICT in het onderwijs.

Onderwijsassistent

De onderwijsassistent ondersteunt de leerkracht in de groep door een groep over te nemen of te werken met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben met o.a. rekenen, taal, spelling, sociale vaardigheden.
De extra hulp kan zowel binnen als buiten de groep gegeven worden.

Administratieve kracht

Zij verzorgt, gedurende 1 dag in de week, de leerlingadministratie en de financiën.

Facilitair medewerker

Zij verricht ondersteunend werk zoals: kopiëren, lamineren, opruimen, materiaal repareren, ondersteunen bij en organiseren van activiteiten, administratieve werkzaamheden, gebouwbeheer enz.