Waar onze school voor staat 

Wat vinden wij belangrijk op onze school

Een kind brengt een groot deel van de tijd door op de basisschool. Dit is noodzakelijk om een goede basis te vormen voor verdere studieontwikkeling, om straks een volwaardige plek in de maatschappij in te nemen en om zich tot een evenwichtig persoon te ontwikkelen.
Wij vinden het daarom erg belangrijk om naast kennisdoelen eninzichtsdoelen vooral vaardigheidsdoelen centraal te stellen in ons onderwijs.

In onze visie is het richten op vaardigheidsdoelen van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Enkele voorbeelden zijn: kunnen samenwerken, discussiëren, presenteren, informatie opzoeken, plannen en flexibel kunnen zijn. De doelen die wij centraal stellen worden tijdens de lessen expliciet benoemd en zijn voor iedereen concreet zichtbaar in het groepslokaal. Dit maakt de kinderen bewust, betrokken en deelgenoot van waar we mee bezig zijn. Deze manier van werken is sterk aanwezig binnen het IPC (International Primary Curriculum), een onderwijsvorm waar wij mee werken en elders in deze gids uitvoerig beschreven staat. Vanuit het IPC willen wij zoveel mogelijk deze manier van leren uitdragen naar de overige vakgebieden.

Naast het ontwikkelen van kennisvaardigheden binnen de vakgebieden op school, vinden wij het ook erg belangrijk om de kinderen persoonlijk te laten groeien. Een gedegen sociaal emotionele ontwikkeling is onontbeerlijk om straks evenwichtig in onze huidige samenleving een plaats in te nemen. Vandaar ook dat het bijbrengen van waarden en normen bij ons hoog in het vaandel staan. Samen met de kinderen maken we afspraken die ervoor moeten zorgen dat we met respect met elkaar omgaan, waardering hebben voor elkaar en verdraagzaam zijn naar elkaar. Op De Esdoorn moet iedereen zich veilig en geaccepteerd voelen.
Regelmatig worden er gezamenlijke activiteiten gepland, met name voor de onderbouw, met de andere participanten van de Brede school. Hierdoor leren de kinderen omgaan en waardering hebben voor kinderen die jonger zijn of een beperking hebben. De kinderen van Lichtenbeek integreren bij een aantal vakgebieden (gym, lezen, IPC) bij een aantal groepen van onze school. In de kleutergroepen integreren deze kinderen structureel meerdere dagen in de week.

Geen kind is hetzelfde. Binnen een groep zijn er grote verschillen en toch willen we ieder kind afzonderlijk het beste geven. Passend onderwijs geeft ons de mogelijkheden om kinderen dát aan te bieden waar zij aan toe zijn. We kijken naar de onderwijsbehoefte van een kind. Wat heeft dit kind nodig om tot goede prestaties te komen.

Last but not least vinden wij het erg belangrijk dat iedereen met plezier naar school gaat. Het moet gezellig zijn op school; er moet een fijne sfeer zijn om met elkaar te werken, te spelen en te leren.

Onze excursies, vieringen, voorstellingen, het pleinfeest en tentoonstellingen dragen er zeker aan bij dat iedereen het op De Esdoorn enorm naar z’n zin heeft!

3